Lieferungen - 64488-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Reagentien und Kontrastmittel

2019/S 029-064488

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon: +48 124332730
E-Mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 141.2711.89.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Bio-Techne udostępniony na stronie internetowej producenta tj.: https://www.bio-techne.com, który zawiera odczynniki nie uwzględnione w załączniku nr 1 do SIWZ a objęte przedmiotem zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Główne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM na terenie Miasta Krakowa, wskazane w pkt. 3) 1.4 SIWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Sukcesywną dostawę odczynników na koszt Wykonawcy, własnym transportem do siedziby Zamawiającego w Krakowie, zgodnie z wykazem lokalizacji jednostek UJ CM, określonym w pkt. 1) 1.4 SIWZ, partiami w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

2. Wnoszenie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz jego rozładunek.

3. Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia (każdego odczynnika)

W momencie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.

4. Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiającego będą pakowane i fakturowane osobno. Zamawiający wymaga, aby na każdym dostarczanym opakowaniu Wykonawca zamieszczał czytelną nazwę, termin ważności (lub pisemną deklarację producenta o terminie ważności), informację o temperaturze transportu i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.

5. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia każdorazowego pisemnego (np. mailem, faxem) zamówienia *warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia) zgodnie z informacją zawartą w pkt. 13) SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku produktów customizowanych termin ten wynosić będzie maksymalnie do 35 dni kalendarzowych (*termin realizacji zamówienia produktów customizowanych nie jest dodatkowo punktowany).

6. W przypadku odczynników, które podlegają obostrzeniom prawnym np. wymagana deklaracja ostatecznego użytkownika itp. termin dostawy rozpoczyna się od daty dostarczenia przez Zamawiającego wymaganych dokumentów.

7. Zamówienia będą składane każdorazowo w formie pisemnej (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) albo przy użyciu autoryzowanego system elektronicznego Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zamówień w tych terminach i godzinach.

8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem, mailem lub za pomocą systemu elektronicznego Wykonawcy i zawiadomienia jednostki odpowiedzialnej za przyjęcie zamówionych produktów (Użytkownika) o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w godzinach od 9:00 do 14:00.

9. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych:

1. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazał nazwę handlową oraz nazwę producenta i tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy zamawianych produktów.

2. Zmawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ minimalną jakość produktów oraz warunki równoważności. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, tj. zaproponowanie odczynników innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego.

3) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia (odczynnika/ów), Zamawiający dopuszcza wymianę na odpowiednik/i, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Termin realizacji dostawy / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Rabat (upust) w % / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 197-445098
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w imieniu Zamawiającego – Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie z uwagi na zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję wynikającą z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP Zamawiający wykluczył Wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu, tj. Firmę Bio-Techne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019