Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 645038-2022

21/11/2022    S224

Nederland-Coevorden: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2022/S 224-645038

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 210-603282)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel 1
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Projectbureau Procurance
E-mail: projectbureau@procurance.nl
Telefoon: +31 850161820
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Architecten dienstverlening en Installatieadvies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van architecten dienstverlening en installatieadvies ten behoeve van de realisatie van een nieuw schoolgebouw in Coevorden voor scholengemeenschap De Nieuwe Veste.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 210-603282

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

17-02-2023 12:00

Te lezen:

28-11-2022 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

12:00

Te lezen:

10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: