Services - 64515-2021

08/02/2021    S26

Denmark-Kokkedal: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 026-064515

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fredensborg Kommune
National registration number: CVR nr. 29188335
Postal address: Egevangen 3B
Town: Kokkedal
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Postal code: 2980
Country: Denmark
E-mail: natm@kubenman.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.fredensborg.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=srqedxubxu
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Kuben Management A/S
National registration number: 28693036
Postal address: Ellebjergvej 52, 2
Town: København SV
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2450
Country: Denmark
Contact person: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telephone: +45 40166313
Internet address(es):
Main address: https://kubenman.dk/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ibinder.dk/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Totalrådgivning til Generationernes Hus i Nivå Bymidte

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af Generationernes Hus i Nivå Bymidte. Generationernes hus omfatter følgende funktioner: Skole, idrætshal, bibliotek/kulturhus med SFOII, landskab, svømmehal, og evt. plejecenter.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Description of the procurement:

I opgaven indgår ydelser i alle faser fra programmering til aflevering af hovedentreprise for delprojekterne skole, idrætshal, bibliotek/kulturhus med SFOII samt tilhørende landskab. Svømmehal forventes udbudt i totalentreprise på grundlag af byggeprogram. Plejecenter forventes overdraget til anden bygherre på grundlag af funktionsbeskrivelse for servicearealer, udarbejdet af totalrådgiver. Det er muligt at plejecentret udgår af projektet.

Generationernes Hus skal markere sig som vartegn for en bæredygtig og arkitektonisk attraktiv Nivå bymidte. Et bærende princip er mest mulig sambrug af funktioner i bygninger og byrum. Centralt i opgaven er udviklingen af optimale fysiske rammer for moderne skoleudvikling samt kultur-/biblioteksfunktioner.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A: Arkitektonisk kvalitet / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: B: Proces og Bæredygtighed / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: C: Organisation og Bemanding / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 30 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 65
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Udvælgelsen, såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere, vil finde sted på grundlag af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der ved referencerne har dokumenteret den mest relevante erfaring. Ved vurdering af referencerne lægges der positiv vægt på, i hvor høj grad rådgiver kan demonstrere erfaring med rådgivningsopgaver, der i karakter ligner den opgave, der skal udføres i forbindelse med Generationernes Hus.

Hermed menes:

- Totalrådgivning ved projektering af komplekse projekter med både nybyggeri og renovering af så mange af funktionerne (skole/bibliotek/kulturhus/idrætshal/svømmehal/plejecenter) som muligt i en samlet løsning.

- Projekter med fokus på bygningers samspil med byrummet og skabelsen af byliv.

- Gennemførte projekter med et anlægsbudget på min. 200 mio. DKK, hvor ansøger har været totalrådgiver på et projekt udbudt på baggrund af udbuds-/hovedprojekt, samt udført byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

- Projekter hvor der indgår strategisk bæredygtighedsrådgivning og projektering.

- Projekter hvor der indgår commissioning.

- Brugerinddragelsesprocesser ved opførelse af skoler og kulturinstitutioner.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Byggeledelse

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Det skal afgives følgende oplysninger vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, opgjort i procent:

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Aktiver

- Likviditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, opgjort i procent.

Minimum level(s) of standards possibly required:

For at være egnet, skal ansøger opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Soliditetsgrad på min. 20 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Likviditetsgrad på min. 130 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved sammenslutninger/konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal angive referencer for udført rådgivning i de seneste 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet. Da tilsvarende projekter har et forholdsvist langt forløb, er rammen for sammenlignelige referencer udvidet fra de normale 3 år til 5 år i dette udbud for at sikre tilstrækkelig konkurrence jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

Såfremt en reference delvist er udført tidligere (dvs. rådgivning er delvist udført uden for referenceperiodens 5 år) bedes det oplyst, hvilke rådgivningsopgaver, der er leveret inden for referenceperioden.

Oplysninger om referencer

Bilag 1.04 Referenceliste, der er vedlagt udbudsmaterialet, udfyldes af ansøger med oplysning om:

- Projektnavn

- Oplysninger om, hvem rådgivningen er udført for, dvs. kundeoplysninger

- Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på opgaven. Herunder ønskes uddybende beskrevet, hvilke ydelser ansøger konkret har leveret på den pågældende opgave, herunder oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten, der er leveret via underrådgivere.

- Rådgivningsopgavens indhold, herunder opgavens karakter, faser og honorarets størrelse

- Hvis der er ydet bæredygtighedsrådgivning på referencen bedes dette angivet med en kort beskrivelse af, hvad denne rådgivning har omfattet.

- Hvis der er leveret commissioning-ydelser på referencen, bedes dette angivet med en kort beskrivelse af, hvad denne rådgivning har omfattet.

- Hvis der er ydet brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for moderne skoler og kulturinstitutioner med mange interessenter, bedes dette angivet med oplysning om afholdelse af processer for brugerinddragelse.

- Entrepriseform(-er)

- Størrelse på anlægsopgaven (areal og entreprisesum)

- Dato for rådgivningsopgavens opstart og færdiggørelse/ status for opgaven.

- Ansøgers belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Ansøger kan derudover vedlægge referencerne i PDF-format som bilag til anmodning om prækvalifikation.

Ansøgerne opfordres til at holde referencerne så præcise og korte som muligt og ansøgerne opfordres til, at bilag har en maxlængde på 1-2 sider pr. reference.

Såfremt en reference mangler oplysning om et eller flere af de ovenfor nævnte forhold, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers erfaring med rådgivningsopgaver, der i karakter ligner den udbudte opgave.

Der vil maksimalt indgå op til 8 referencer i vurderingen. Hvis der vedlægges mere end 8 referencer, er det de 8 første referencer, der vil indgå i vurderingen. Yderligere vedlagte referencer, vil derfor ikke indgå i vurderingen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Iht. ABR18 med fravigelser og tilføjelser.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/03/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 26/03/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er

omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr.1) og 2), med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Town: København
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/02/2021