Services - 64515-2021

08/02/2021    S26

Danmark-Kokkedal: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 026-064515

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: CVR nr. 29188335
Postadresse: Egevangen 3B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: natm@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=srqedxubxu
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
CVR-nummer: 28693036
Postadresse: Ellebjergvej 52, 2
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telefon: +45 40166313
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kubenman.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning til Generationernes Hus i Nivå Bymidte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af Generationernes Hus i Nivå Bymidte. Generationernes hus omfatter følgende funktioner: Skole, idrætshal, bibliotek/kulturhus med SFOII, landskab, svømmehal, og evt. plejecenter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I opgaven indgår ydelser i alle faser fra programmering til aflevering af hovedentreprise for delprojekterne skole, idrætshal, bibliotek/kulturhus med SFOII samt tilhørende landskab. Svømmehal forventes udbudt i totalentreprise på grundlag af byggeprogram. Plejecenter forventes overdraget til anden bygherre på grundlag af funktionsbeskrivelse for servicearealer, udarbejdet af totalrådgiver. Det er muligt at plejecentret udgår af projektet.

Generationernes Hus skal markere sig som vartegn for en bæredygtig og arkitektonisk attraktiv Nivå bymidte. Et bærende princip er mest mulig sambrug af funktioner i bygninger og byrum. Centralt i opgaven er udviklingen af optimale fysiske rammer for moderne skoleudvikling samt kultur-/biblioteksfunktioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: A: Arkitektonisk kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: B: Proces og Bæredygtighed / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: C: Organisation og Bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 65
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen, såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere, vil finde sted på grundlag af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der ved referencerne har dokumenteret den mest relevante erfaring. Ved vurdering af referencerne lægges der positiv vægt på, i hvor høj grad rådgiver kan demonstrere erfaring med rådgivningsopgaver, der i karakter ligner den opgave, der skal udføres i forbindelse med Generationernes Hus.

Hermed menes:

- Totalrådgivning ved projektering af komplekse projekter med både nybyggeri og renovering af så mange af funktionerne (skole/bibliotek/kulturhus/idrætshal/svømmehal/plejecenter) som muligt i en samlet løsning.

- Projekter med fokus på bygningers samspil med byrummet og skabelsen af byliv.

- Gennemførte projekter med et anlægsbudget på min. 200 mio. DKK, hvor ansøger har været totalrådgiver på et projekt udbudt på baggrund af udbuds-/hovedprojekt, samt udført byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

- Projekter hvor der indgår strategisk bæredygtighedsrådgivning og projektering.

- Projekter hvor der indgår commissioning.

- Brugerinddragelsesprocesser ved opførelse af skoler og kulturinstitutioner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Byggeledelse

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det skal afgives følgende oplysninger vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, opgjort i procent:

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Aktiver

- Likviditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, opgjort i procent.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal ansøger opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Soliditetsgrad på min. 20 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Likviditetsgrad på min. 130 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved sammenslutninger/konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive referencer for udført rådgivning i de seneste 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet. Da tilsvarende projekter har et forholdsvist langt forløb, er rammen for sammenlignelige referencer udvidet fra de normale 3 år til 5 år i dette udbud for at sikre tilstrækkelig konkurrence jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

Såfremt en reference delvist er udført tidligere (dvs. rådgivning er delvist udført uden for referenceperiodens 5 år) bedes det oplyst, hvilke rådgivningsopgaver, der er leveret inden for referenceperioden.

Oplysninger om referencer

Bilag 1.04 Referenceliste, der er vedlagt udbudsmaterialet, udfyldes af ansøger med oplysning om:

- Projektnavn

- Oplysninger om, hvem rådgivningen er udført for, dvs. kundeoplysninger

- Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på opgaven. Herunder ønskes uddybende beskrevet, hvilke ydelser ansøger konkret har leveret på den pågældende opgave, herunder oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten, der er leveret via underrådgivere.

- Rådgivningsopgavens indhold, herunder opgavens karakter, faser og honorarets størrelse

- Hvis der er ydet bæredygtighedsrådgivning på referencen bedes dette angivet med en kort beskrivelse af, hvad denne rådgivning har omfattet.

- Hvis der er leveret commissioning-ydelser på referencen, bedes dette angivet med en kort beskrivelse af, hvad denne rådgivning har omfattet.

- Hvis der er ydet brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for moderne skoler og kulturinstitutioner med mange interessenter, bedes dette angivet med oplysning om afholdelse af processer for brugerinddragelse.

- Entrepriseform(-er)

- Størrelse på anlægsopgaven (areal og entreprisesum)

- Dato for rådgivningsopgavens opstart og færdiggørelse/ status for opgaven.

- Ansøgers belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Ansøger kan derudover vedlægge referencerne i PDF-format som bilag til anmodning om prækvalifikation.

Ansøgerne opfordres til at holde referencerne så præcise og korte som muligt og ansøgerne opfordres til, at bilag har en maxlængde på 1-2 sider pr. reference.

Såfremt en reference mangler oplysning om et eller flere af de ovenfor nævnte forhold, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers erfaring med rådgivningsopgaver, der i karakter ligner den udbudte opgave.

Der vil maksimalt indgå op til 8 referencer i vurderingen. Hvis der vedlægges mere end 8 referencer, er det de 8 første referencer, der vil indgå i vurderingen. Yderligere vedlagte referencer, vil derfor ikke indgå i vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. ABR18 med fravigelser og tilføjelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er

omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr.1) og 2), med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2021