Leveringen - 64516-2019

11/02/2019    S29    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Turf

2019/S 029-064516

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AS "Latvijas valsts meži"
40003466281
Vaiņodes iela 1
Rīga
LV-1004
Letland
Contactpersoon: Agnese Vaivode
Telefoon: +371 28344750
E-mail: a.vaivode@lvm.lv
Fax: +371 64826568
NUTS-code: LV008

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvm.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Akciju sabiedrība
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mežsaimniecība

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā

Referentienummer: AS LVM SS 2018/391_Ak
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09112200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 170 178.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Popes kokaudzētava

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Popes kokaudzētava, Platene, Tārgales pag., Ventspils nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mazsilu kokaudzētava

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mazsilu kokaudzētava, Mazsili, Abavas pag., Talsu nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jelgavas kokaudzētava

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jelgavas kokaudzētava, Rīgas iela 54A, Jelgava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valmieras kokaudzētava

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valmieras kokaudzētava, "Stādaudzētava", Valmieras pag., Burtnieku nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Strenču kokaudzētava

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strenču kokaudzētava, "Kociņi", Trikātas pag., Beverīnas nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Smiltenes kokaudzētava

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Smiltenes kokaudzētava, Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Podiņu kokaudzētava

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Podiņu kokaudzētava, "Podiņi", Indrānu pag. ,Lubānas nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pļaviņu kokaudzētava

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pļaviņu kokaudzētava, "Gostiņi", Aiviekstes pag., Pļaviņu nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalsnavas arborētums

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kalsnavas arborētums, "Slodas", Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-527321
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Popes kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "ZIBU Ventspils"
41203011205
"Vārves kūdras purvs", Vārves pag.
Ventspils novads
LV-3623
Letland
Telefoon: +371 63681670
E-mail: info@zibu.lv
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.zibu.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mazsilu kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "ZIBU Ventspils"
41203011205
"Vārves kūdras purvs", Vārves pag.
Ventspils novads
LV-3623
Letland
Telefoon: +371 63681670
E-mail: info@zibu.lv
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.zibu.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Jelgavas kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Cesvaines kūdra"
40003413388
Aerodroms, Aknīstes pag.
Aknīstes novads
LV-5208
Letland
Telefoon: +371 65220930
E-mail: l.zvaigzne@nordtorf.eu
Fax: +371 65220945
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.nordtorf.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 060.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Valmieras kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Seda"
40003134137
"Lakstīgalas", Rūpnieki, Valmieras pag.
Burtnieku novads
LV-4219
Letland
Telefoon: +371 26376929
E-mail: arturz.kazmers@seda.lv
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.seda.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Strenču kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Cesvaines kūdra"
40003413388
Aerodroms, Aknīstes pag.
Aknīstes novads
LV-5208
Letland
Telefoon: +371 65220930
E-mail: l.zvaigzne@nordtorf.eu
Fax: +371 65220945
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.nordtorf.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 850.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Smiltenes kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Cesvaines kūdra"
40003413388
Aerodroms, Aknīstes pag.
Aknīstes novads
LV-5208
Letland
Telefoon: +371 65220930
E-mail: l.zvaigzne@nordtorf.eu
Fax: +371 65220945
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.nordtorf.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Podiņu kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Cesvaines kūdra"
40003413388
Aerodroms, Aknīstes pag.
Aknīstes novads
LV-5208
Letland
Telefoon: +371 65220930
E-mail: l.zvaigzne@nordtorf.eu
Fax: +371 65220945
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.nordtorf.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 680.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Pļaviņu kokaudzētava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Cesvaines kūdra"
40003413388
Aerodroms, Aknīstes pag.
Aknīstes novads
LV-5208
Letland
Telefoon: +371 65220930
E-mail: l.zvaigzne@nordtorf.eu
Fax: +371 65220945
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.nordtorf.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Kalsnavas arborētums

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Cesvaines kūdra"
40003413388
Aerodroms, Aknīstes pag.
Aknīstes novads
LV-5208
Letland
Telefoon: +371 65220930
E-mail: l.zvaigzne@nordtorf.eu
Fax: +371 65220945
NUTS-code: LV008

Internetadres: http://www.nordtorf.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 738.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma sešdesmit astotā panta otro daļu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019