There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 645307-2021

17/12/2021    S245

Polska-Częstochowa: Produkty farmaceutyczne

2021/S 245-645307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 233-613012)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Krajowy numer identyfikacyjny: WSzS.DEZ.26.079.2021
Adres pocztowy: ul. Bialska 104/118
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Grzesik
E-mail: agnieszkagrzesik@szpitalparkitka.com.pl
Tel.: +48 343673674
Faks: +48 343673674
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, CZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW IZOTOPOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie

Numer referencyjny: WSzS.DEZ.26.079.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, CZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW IZOTOPOWYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.Przedmiot zamówienia obejmuje 24 części.

2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

3.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części lub na cały przedmiot zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 233-613012

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z udzieleniem wyjaśnień treści SWZ, zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe informacje w wyjaśnieniach treści SWZ udostępnionych na Platformie Elektronicznej prowadzonego postępowania.