29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 64534-2021

08/02/2021    S26

Niderlandy-Twello: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 026-064534

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeente Voorst
Krajowy numer identyfikacyjny: 08218153
Adres pocztowy: H.W. Iordensweg 17 Postadres: Postbus 9000 7390 HA Twello
Miejscowość: Twello
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 7391 KA
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Monique Wennink
E-mail: m.wennink@voorst.nl
Tel.: +31 571279392
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voorst.nl
Adres profilu nabywcy: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=166142
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=166142
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Reiniging, inspectie en onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering, gemeente Brummen en gemeente Voorst-2021

Numer referencyjny: tendernummer 166142
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Via deze openbare Europese aanbestedingsprocedure willen de gemeente Brummen en de gemeente Voorst één opdrachtnemer contracteren voor de uitvoering van het reinigen, inspecteren, preventief en correctief onderhoud aan de diverse riooltechnische installaties binnen het grondgebied van de gemeente Brummen én de gemeente Voorst. Onder riooltechnische installaties wordt verstaan:

a) rioolgemalen;

b) opjaaggemalen;

c) hemelwatergemalen;

d) randvoorzieningen (bergbezinkvoorzieningen);

e) minigemalen (drukriolering);

f) centrale verdeelkasten (drukriolering);

g) IBA systemen (klasse III).

Deze opdracht wordt niet verdeeld in meerdere percelen. In het verleden is op bestuurlijk niveau door de gemeenten besloten om op het gebied van onderhoud een samenwerking aan te gaan. Door het samenvoegen van het volume van beide gemeenten neemt de inkoopkracht en aantrekkelijkheid van de opdracht toe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

In de gemeente Brummen en de gemeente Voorst.

II.2.4)Opis zamówienia:

Via deze openbare Europese aanbestedingsprocedure willen de gemeente Brummen en de gemeente Voorst één opdrachtnemer contracteren voor de uitvoering van het reinigen, inspecteren, preventief en correctief onderhoud aan de diverse riooltechnische installaties binnen het grondgebied van de gemeente Brummen én de gemeente Voorst. Onder riooltechnische installaties wordt verstaan:

a) rioolgemalen;

b) opjaaggemalen;

c) hemelwatergemalen;

d)randvoorzieningen (bergbezinkvoorzieningen);

e) minigemalen (drukriolering);

f) centrale verdeelkasten (drukriolering);

g) IBA systemen (klasse III).

Deze opdracht wordt niet verdeeld in meerdere percelen. In het verleden is op bestuurlijk niveau door de gemeenten besloten om op het gebied van onderhoud een samenwerking aan te gaan. Door het samenvoegen van het volume van beide gemeenten neemt de inkoopkracht en aantrekkelijkheid van de opdracht toe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Tweemaal met één jaar.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zie aanbestedingsstukken op het platform van Negometrix.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zie aanbestedingsstukken op het platform van Negometrix.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/03/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/03/2021
Czas lokalny: 10:01

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zie aanbestedingsstukken op het platform van Negometrix.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Rechtbank Gelderland
Miejscowość: Arnhem
Państwo: Niderlandy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2021