Služby - 645578-2022

21/11/2022    S224

Nemecko-Karlsruhe: Charakterizácia rádioaktívneho odpadu prostredníctvom gama spektroskopie a merania neutrónovej koincidencie

2022/S 224-645578

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), Karlsruhe, JRC.G.1 – Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
Kontaktná osoba: Abteilung Auftragsvergabe
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12627
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Charakterizácia rádioaktívneho odpadu prostredníctvom gama spektroskopie a merania neutrónovej koincidencie

Referenčné číslo: JRC/KRU/2022/RP/3032-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
90521000 Služby na spracovanie rádioaktívneho odpadu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby sa požadujú s cieľom zabezpečiť bezpečnú likvidáciu rádioaktívneho odpadu inštitútu. Jednotlivé projekty demontáže a likvidácie nepretržite produkujú rádioaktívny odpad, ktorého rádioaktívny inventár (vrátane obsahu jadrového materiálu) musí byť presne a spoľahlivo určený pomocou počítača N koincidencie a gama spektroskopie, aby bolo možné ho správne zlikvidovať. Stanovenie obsahu jadrového materiálu v nehomogénnej matrici odpadu je založené na vedecky veľmi náročnej metóde merania pomocou modelových kódov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90521000 Služby na spracovanie rádioaktívneho odpadu
71350000 Inžiniersko-vedecké a technické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia, Gemeinsame Forschungsstelle, JRC Karlsruhe

Postfach 2340

76125 Karlsruhe

NEMECKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Charakteristika rádioaktívneho odpadu s použitím gama spektroskopie a počítaním neutrónovej koincidencie na pracovisku JRC v Karlsruhe.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
10/01/2023

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie informuje o zámere verejného obstarávateľa zverejniť budúcu výzvu na predloženie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Hospodárske subjekty prejavujúce záujem by sa mali zaregistrovať na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby boli informované o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladoch vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/11/2022