TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 64561-2018

13/02/2018    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Cayenne: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2018/S 030-064561

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 009-015226)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Cayenne
Cayenne
Frankrijk
E-mail: gestion_cellule.marche@ch-cayenne.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://char.marcoweb.fr

Adres van het kopersprofiel: http://char.marcoweb.fr

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Cayenne
Cayenne
Frankrijk
E-mail: gestion_cellule.marche@ch-cayenne.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://char.marcoweb./fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aménagement d'un service de neurologie pour le Char

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Aménagement d'un service de neurologie pour le Char.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 009-015226

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 15/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: