Lieferungen - 64588-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stalowa Wola: Passagierinformationssystem

2019/S 029-064588

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Stalowa Wola
181801 1
ul. Wolności 7
Stalowa Wola
37-450
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wrońska-Bulec, Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 30, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
Telefon: +48 156433565
E-Mail: mwronska@stalowawola.pl
NUTS-Code: PL824

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.stalowawola.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowla...

Referenznummer der Bekanntmachung: OKZ-V.271.60.2018/ZP-II.271.3.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48813000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na potrzeby transportu zbiorowego, na terenie MOF Stalowej Woli, wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu, – w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w tym: min. 30 szt. dwustronnych wyświetlaczy LED w 30 lokalizacjach wraz z konstrukcjami wsporczymi

(w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza, połączenie z konstrukcją nośną i montaż na wysięgniku), min. 3 szt. biletomatów stacjonarnych, wyposażenie dyspozytorni, serwerowni i punktu obsługi klienta oraz wykonanie stosownych przyłączy elektroenergetycznych.

2. Zamówienie zostało podzielone na II części:

Część I – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

Część II – Serwerownia

3. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

b) Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 727 780.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48813000
48813200
72318000
72300000
64227000
71320000
71242000
45213311
44212320
45311000
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na potrzeby transportu zbiorowego, na terenie MOF Stalowej Woli, wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu, – w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w tym: min. 30 szt. dwustronnych wyświetlaczy LED w 30 lokalizacjach wraz z konstrukcjami wsporczymi

(w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza, połączenie z konstrukcją nośną i montaż na wysięgniku), min. 3 szt. biletomatów stacjonarnych, wyposażenie dyspozytorni, serwerowni i punktu obsługi klienta oraz wykonanie stosownych przyłączy elektroenergetycznych.

2. Zamówienie zostało podzielone na II części:

Część I – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

Część II – Serwerownia

3. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

b) Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

4. MOF – miejski obszar funkcjonalny obejmujący (Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Zaleszany oraz Gminę Pysznica).

5. Wszystkie elementy infrastruktury zostaną umieszczone na terenie Stalowej Woli.

6. Przed przygotowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obszarze planowanej inwestycji, obejmującej analizę lokalizacji poszczególnych przystanków i jej infrastruktury technicznej oraz warunków technicznych, technologicznych dotyczących adaptacji pomieszczeń przeznaczonych pod serwerownię i POK.

7. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prawidłowej wyceny oferty oraz przeprowadzenie pełnowartościowych prac we wskazanych obiektach.

8. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniającego pasażerom bieżącą informację wizualną na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych, urządzeniach mobilnych jak i w pojazdach komunikacji zbiorowej. SDIP zapewni bieżącą informację o ruchu pojazdów z uwzględnieniem zmieniających się natężeń ruchu.

9. System musi wykorzystywać urządzenia pokładowe zamontowane w pojazdach, zapewniając lokalizację pojazdu oraz przekazanie informacji do dyspozytorni.

10. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów muszą być wykorzystywane przez system do bieżącego informowania pasażerów poprzez wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy.

11. Projekt zakłada wykonanie wszystkich elementów systemu kompleksowo. System będzie zainstalowany na serwerach w nowej serwerowni, która zlokalizowana będzie w budynku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Komunalna 3. Na serwerach będą umieszczone i archiwizowane dane dotyczące całego systemu.

12. 1). Aby system działał poprawnie, musi składać się z podsystemów:

a) dynamicznej informacji pasażerskiej przekazującego bieżącą informację na tablice zlokalizowane na przystankach, który online będzie przekazywał rzeczywistą informacje o czasie przyjazdu danej linii, (SDIP),

b) mobilnej informacji pasażerskiej dostępnego na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony i tablety,

c) nadzoru ruchu, w którego skład wejdzie aplikacja do zarządzania pojazdami na terenie zajezdni oraz dynamicznie podczas pracy pojazdu na linii. System ma za zadanie zintegrować zdalny dostęp do wyposażenia pojazdu, umożliwić kontakt dyspozytora z kierującym pojazdem oraz zapewnić możliwość zmiany danych wyświetlanych wewnątrz autobusów,

d) emisji prezentacji multimedialnych i komunikatów specjalnych w pojazdach,

e) zarządzania monitoringiem wizyjnym umożliwiający zdalny dostęp do kamer zlokalizowanych na obszarze przystanków (tablice), w obrębie biletomatów stacjonarnych oraz w autobusach,

f) biletu elektronicznego, oparty na karcie będącej nośnikiem informacji o wykupionej przez pasażera usłudze przewozowej.

2). W ramach ww. podsystemów funkcjonować będą następujące komponen

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rekojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Mobilny MOF Stalowej Woli - RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.4 - umowa nr RPPK.05.04.00-14-0004/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje tok postępowania określony w art. 24 aa Pzp, wpłatę wadium, wniesienie zabezpieczenia nwu, nie przewiduje zamówień z art. 67 ust 1.7

Wykonawca przesyła w postaci elektronicznej w zaszyfrowanym pliku, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) opatrzone kwalifikowanym podpisem elekt na adres zp@stalowawola.pl.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serwerownia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000
45400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na potrzeby transportu zbiorowego, na terenie MOF Stalowej Woli, wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu, – w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w tym: min. 30 szt. dwustronnych wyświetlaczy LED w 30 lokalizacjach wraz z konstrukcjami wsporczymi

(w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza, połączenie z konstrukcją nośną i montaż na wysięgniku), min. 3 szt. biletomatów stacjonarnych, wyposażenie dyspozytorni, serwerowni i punktu obsługi klienta oraz wykonanie stosownych przyłączy elektroenergetycznych.

2. Zamówienie zostało podzielone na II części:

Część I – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

Część II – Serwerownia

3. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

b) Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

4. MOF – miejski obszar funkcjonalny obejmujący (Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Zaleszany oraz Gminę Pysznica).

5. Wszystkie elementy infrastruktury zostaną umieszczone na terenie Stalowej Woli.

6. Przed przygotowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obszarze planowanej inwestycji, obejmującej analizę lokalizacji poszczególnych przystanków i jej infrastruktury technicznej oraz warunków technicznych, technologicznych dotyczących adaptacji pomieszczeń przeznaczonych pod serwerownię i POK.

7. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prawidłowej wyceny oferty oraz przeprowadzenie pełnowartościowych prac we wskazanych obiektach.

8. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniającego pasażerom bieżącą informację wizualną na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych, urządzeniach mobilnych jak i w pojazdach komunikacji zbiorowej. SDIP zapewni bieżącą informację o ruchu pojazdów z uwzględnieniem zmieniających się natężeń ruchu.

9. System musi wykorzystywać urządzenia pokładowe zamontowane w pojazdach, zapewniając lokalizację pojazdu oraz przekazanie informacji do dyspozytorni.

10. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów muszą być wykorzystywane przez system do bieżącego informowania pasażerów poprzez wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy.

11. Projekt zakłada wykonanie wszystkich elementów systemu kompleksowo. System będzie zainstalowany na serwerach w nowej serwerowni, która zlokalizowana będzie w budynku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Komunalna 3. Na serwerach będą umieszczone i archiwizowane dane dotyczące całego systemu.

12. 1). Aby system działał poprawnie, musi składać się z podsystemów:

a) dynamicznej informacji pasażerskiej przekazującego bieżącą informację na tablice zlokalizowane na przystankach, który online będzie przekazywał rzeczywistą informacje o czasie przyjazdu danej linii, (SDIP),

b) mobilnej informacji pasażerskiej dostępnego na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony i tablety,

c) nadzoru ruchu, w którego skład wejdzie aplikacja do zarządzania pojazdami na terenie zajezdni oraz dynamicznie podczas pracy pojazdu na linii. System ma za zadanie zintegrować zdalny dostęp do wyposażenia pojazdu, umożliwić kontakt dyspozytora z kierującym pojazdem oraz zapewnić możliwość zmiany danych wyświetlanych wewnątrz autobusów,

d) emisji prezentacji multimedialnych i komunikatów specjalnych w pojazdach,

e) zarządzania monitoringiem wizyjnym umożliwiający zdalny dostęp do kamer zlokalizowanych na obszarze przystanków (tablice), w obrębie biletomatów stacjonarnych oraz w autobusach,

f) biletu elektronicznego, oparty na karcie będącej nośnikiem informacji o wykupionej przez pasażera usłudze przewozowej.

2). W ramach ww. podsystemów funkcjonować będą następujące komponen...

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi dla obszaru sieciowego (przełączniki) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Mobilny MOF Stalowej Woli - RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.4 - umowa nr RPPK.05.04.00-14-0004/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje tok postępowania określony w art. 24 aa Pzp, wpłatę wadium, wniesienie zabezpieczenia nwu, nie przewiduje zamówień z art. 67 ust 1.7

Wykonawca przesyła w postaci elektronicznej w zaszyfrowanym pliku, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) opatrzone kwalifikowanym podpisem elekt na adres zp@stalowawola.pl.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 192-433569
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
R&G Plus Sp. z o.o.
0000167331
ul. Traugutta 7
Mielec
39-300
Polen
E-Mail: rg@rg.com.pl
NUTS-Code: PL824
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 089 012.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 523 669.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 32 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonanie przyłączy elektrycznych tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów, wykonanie instalacji elektrycznej, prac budowlanych oraz aranżacji wnętrza w dyspozytorni oraz POK, dostawa automatów biletowych wraz z oprzyrządowaniem, dostawa monitoringu wizyjnego tablic wraz z oprogramowaniem.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Serwerownia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Oxygen Information Technology Sp. z o.o.
0000368256
ul. Domaniewska 37
Warszawa
02-672
Polen
E-Mail: biuro@mp-technology.com
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 035 200.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 291 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
37-450
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019