Leveringen - 64609-2019

11/02/2019    S29    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bayreuth: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 029-064609

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Bayreuth
Wittelsbacherring 15
Bayreuth
95444
Duitsland
Telefoon: +49 9217569-0
E-mail: vergabestelle-dsb@abdnb.bayern.de
Fax: +49 9217569-290
NUTS-code: DE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Diesel und Heizöl an die Autobahnmeisterei Hirschaid

Referentienummer: B-18-071L
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung für die Belieferung der Autobahnmeisterei Hirschaid mit Dieselkraftstoff und Heizöl im Zeitraum 1.2.2019 bis 31.1.2021, Verlängerungsoptionen bis 31.1.2023

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 414 916.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE245
Voornaamste plaats van uitvoering:

96114 Hirschaid

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 70 000 Liter Diesel in ca. 5 Einzellieferungen,

— ca. 25 000 Liter Heizöl in 1 Einzellieferung.

(pro Jahr)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-505322
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2 0001 19 B B5
Benaming:

Rahmenvereinbarung Diesel und Heizöl AM Hirschaid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hans Hirschmann Mineralöl-Handelsgesellschaft
Bahngelände 11a
Hersbruck
91217
Duitsland
NUTS-code: DE259
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414 916.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 98153-1277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 98153-1837

Internetadres: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Bayreuth
Wittelsbacherring 15
Bayreuth
95444
Duitsland
Telefoon: +49 9217569-0
E-mail: vergabestelle-dsb@abdnb.bayern.de
Fax: +49 9217569-290

Internetadres: www.abdnb.bayern.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019