Marché de travaux - 646219-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Radom: Travaux de construction d'équipements hospitaliers

2022/S 224-646219

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 670209356
Adresse postale: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ville: Radom
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-617
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Łuczycka Chojnacka
Courriel: dzp@wss.com.pl
Téléphone: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wss.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

Numéro de référence: DZP.341.28.2021
II.1.2)Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45100000 Travaux de préparation de chantier
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL921 Radomski
Lieu principal d'exécution:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu został opisany w załączniku nr 8 do SWZ pod nazwą Dokumentacja Techniczna.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 24
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 235-615549

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Adresse postale: Parzniewska 10
Ville: Pruszków
Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Code postal: 05-800
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 40 445 316.98 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.Ofertę stanowi Formularz oferty wypełniony bezpośrednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace oraz niżej wymienione dokumenty:

- Formularz – Kryteria pozacenowe tj.: oświadczenie o doświadczeniu posiadanym przez Kierownika Robót oraz deklarowany termin przedłużenia gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu „JEDZ” - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie wskazanym przez zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,

4. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. JEDZ od podwykonawcy.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani w (JEDZ/ESPD) w części II/D,

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do swz

6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców

9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SWZ udostępnionej na stronie https://mss.ezamawiajacy.pl/

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45100000 Travaux de préparation de chantier
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL921 Radomski
Lieu principal d'exécution:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5

VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu został opisany w załączniku nr 8 do SWZ pod nazwą Dokumentacja Techniczna.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 24
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 43 068 839.58 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5210421928
Ville: Prószków
Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Rezygnacja z maty bentonitowej pod płytą fundamentową - izolacja rozwiązana w formie konstrukcji płyty

Optymalizacja stropów z płyt prefabrykowanych oraz pozostałych elementów konstrukcji żelbetowej i stalowej murowej, odciążenie z wylewki betonowej zwiększenie przestrzeni serwisowej w przestrzeni nadsufitowej

zamiana ścian żelbetowych obwodowych parteru na ściany murowane (poprawienienie warunków termoizolacyjnych)

rezygnacja z ścianki berlinki w osiach A/1-6, A-O/1, O/1-5 - zastosowano rozwiązania zamienne dla prowadzenia prac.

Drzwi w okleiny CPL 0,2 - zgodnie z propozycją Generalnego Wykonawcy, przylgowe z ościeżnycą metalową regulowaną w wybranym przez projektanta RAL, bez

Zamiana sufitów kasetonowych z fazowaną krawędzią na sufity z widoczną podskonstrukcji (pozostają w 0.134 / 0.130)

Zamiana sufitów kasetonowych z ukrytą podkonstrukcją na sufity z widoczną podkonstrukcją - Ułatwiona i tańsza eksploatacja obiektu.

Zmiana Styropian EPS 150 0,040 w posadzkach na EPS 100 036 (w komunikacji) oraz anhydryt na Jastrych cementowy o większej grubości

Zamiana kanałów wentylacyjnych klasy szczelności z D na C i C na B

Zamiana wody lodowej na freon

zamiana nawierchni chodnikowych z płyt betonowych na kostkę (płyty mniejszei w trzech odcieniach szarości wraz z dostaowowaniem odwodnienia liniowego na wpusty zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Zmiana elewacji wentylowanej Na BSO EPS (Hol Wejściowy w wykonaniu elewacji Wentylowanej)

Wykonanie podnośników zamiast pochylni NPS (z uwagi na kolizję z kablami elektroenergetycznymi)

Przekładka niezinwentaryzowanych kabli nN

Uzupełnienia instalacji podposadzkowych w obrębie posadowienia budynku

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Kontraktu, po przystąpieniu do wykonywania wykopów, wykryto wystąpienie odmiennych warunków wodnych wobec wynikających z rezultatów badań gruntowych przeprowadzonych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej (wykonanych zarówno przed jak i po sporządzeniu dokumentacji projektowej). Zidentyfikowany stan warunków wodnych na terenie realizacji robót objętych Kontraktem, w celu zapewnienia trwałości realizacji Zadania Inwestycyjnego, bezpieczeństwa użytkowania budowanego obiektu wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie dotyczącym konstrukcji budynku wobec warunków ustalonych Kontraktem. Wprowadzenie zmian w konstrukcji obiektu jest niezbędne dla zwiększenia sztywności konstrukcji w zakresie posadowienia. Opracowane rozwiązania zamienne są optymalne dla usztywnia konstrukcji, polepszają niektóre parametry obiektu, co przysporzy także Zamawiającemu korzyści użytkowych w okresie eksploatacji obiektu z uwagi na zwiększoną trwałość i mniejszą awaryjność.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 40 445 316.98 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 43 068 839.58 PLN