Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Marché de travaux - 646219-2022

21/11/2022    S224

Polska-Radom: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2022/S 224-646219

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 670209356
Adres pocztowy: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Łuczycka Chojnacka
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wss.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

Numer referencyjny: DZP.341.28.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu został opisany w załączniku nr 8 do SWZ pod nazwą Dokumentacja Techniczna.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 235-615549

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
24/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Parzniewska 10
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 40 445 316.98 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.Ofertę stanowi Formularz oferty wypełniony bezpośrednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace oraz niżej wymienione dokumenty:

- Formularz – Kryteria pozacenowe tj.: oświadczenie o doświadczeniu posiadanym przez Kierownika Robót oraz deklarowany termin przedłużenia gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu „JEDZ” - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie wskazanym przez zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,

4. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. JEDZ od podwykonawcy.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani w (JEDZ/ESPD) w części II/D,

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do swz

6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców

9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SWZ udostępnionej na stronie https://mss.ezamawiajacy.pl/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu został opisany w załączniku nr 8 do SWZ pod nazwą Dokumentacja Techniczna.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 43 068 839.58 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210421928
Miejscowość: Prószków
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Rezygnacja z maty bentonitowej pod płytą fundamentową - izolacja rozwiązana w formie konstrukcji płyty

Optymalizacja stropów z płyt prefabrykowanych oraz pozostałych elementów konstrukcji żelbetowej i stalowej murowej, odciążenie z wylewki betonowej zwiększenie przestrzeni serwisowej w przestrzeni nadsufitowej

zamiana ścian żelbetowych obwodowych parteru na ściany murowane (poprawienienie warunków termoizolacyjnych)

rezygnacja z ścianki berlinki w osiach A/1-6, A-O/1, O/1-5 - zastosowano rozwiązania zamienne dla prowadzenia prac.

Drzwi w okleiny CPL 0,2 - zgodnie z propozycją Generalnego Wykonawcy, przylgowe z ościeżnycą metalową regulowaną w wybranym przez projektanta RAL, bez

Zamiana sufitów kasetonowych z fazowaną krawędzią na sufity z widoczną podskonstrukcji (pozostają w 0.134 / 0.130)

Zamiana sufitów kasetonowych z ukrytą podkonstrukcją na sufity z widoczną podkonstrukcją - Ułatwiona i tańsza eksploatacja obiektu.

Zmiana Styropian EPS 150 0,040 w posadzkach na EPS 100 036 (w komunikacji) oraz anhydryt na Jastrych cementowy o większej grubości

Zamiana kanałów wentylacyjnych klasy szczelności z D na C i C na B

Zamiana wody lodowej na freon

zamiana nawierchni chodnikowych z płyt betonowych na kostkę (płyty mniejszei w trzech odcieniach szarości wraz z dostaowowaniem odwodnienia liniowego na wpusty zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Zmiana elewacji wentylowanej Na BSO EPS (Hol Wejściowy w wykonaniu elewacji Wentylowanej)

Wykonanie podnośników zamiast pochylni NPS (z uwagi na kolizję z kablami elektroenergetycznymi)

Przekładka niezinwentaryzowanych kabli nN

Uzupełnienia instalacji podposadzkowych w obrębie posadowienia budynku

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W trakcie realizacji Kontraktu, po przystąpieniu do wykonywania wykopów, wykryto wystąpienie odmiennych warunków wodnych wobec wynikających z rezultatów badań gruntowych przeprowadzonych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej (wykonanych zarówno przed jak i po sporządzeniu dokumentacji projektowej). Zidentyfikowany stan warunków wodnych na terenie realizacji robót objętych Kontraktem, w celu zapewnienia trwałości realizacji Zadania Inwestycyjnego, bezpieczeństwa użytkowania budowanego obiektu wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie dotyczącym konstrukcji budynku wobec warunków ustalonych Kontraktem. Wprowadzenie zmian w konstrukcji obiektu jest niezbędne dla zwiększenia sztywności konstrukcji w zakresie posadowienia. Opracowane rozwiązania zamienne są optymalne dla usztywnia konstrukcji, polepszają niektóre parametry obiektu, co przysporzy także Zamawiającemu korzyści użytkowych w okresie eksploatacji obiektu z uwagi na zwiększoną trwałość i mniejszą awaryjność.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 40 445 316.98 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 43 068 839.58 PLN