Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Marché de travaux - 646219-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Radom: Travaux de construction d'équipements hospitaliers

2022/S 224-646219

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 670209356
Adresse postale: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ville: Radom
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-617
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Łuczycka Chojnacka
Courriel: dzp@wss.com.pl
Téléphone: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wss.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

Numéro de référence: DZP.341.28.2021
II.1.2)Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45100000 Travaux de préparation de chantier
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL921 Radomski
II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 24

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 235-615549

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL921 Radomski
VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu został opisany w załączniku nr 8 do SWZ pod nazwą Dokumentacja Techniczna.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 24
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 43 068 839.58 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5210421928
Ville: Prószków
Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Kontraktu, po przystąpieniu do wykonywania wykopów, wykryto wystąpienie odmiennych warunków wodnych wobec wynikających z rezultatów badań gruntowych przeprowadzonych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej (wykonanych zarówno przed jak i po sporządzeniu dokumentacji projektowej). Zidentyfikowany stan warunków wodnych na terenie realizacji robót objętych Kontraktem, w celu zapewnienia trwałości realizacji Zadania Inwestycyjnego, bezpieczeństwa użytkowania budowanego obiektu wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie dotyczącym konstrukcji budynku wobec warunków ustalonych Kontraktem. Wprowadzenie zmian w konstrukcji obiektu jest niezbędne dla zwiększenia sztywności konstrukcji w zakresie posadowienia. Opracowane rozwiązania zamienne są optymalne dla usztywnia konstrukcji, polepszają niektóre parametry obiektu, co przysporzy także Zamawiającemu korzyści użytkowych w okresie eksploatacji obiektu z uwagi na zwiększoną trwałość i mniejszą awaryjność.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 40 445 316.98 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 43 068 839.58 PLN