Services - 646234-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Varsovie: Réalisation et entretien d'espaces verts

2022/S 224-646234

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Numéro national d'identification: 5272825616
Adresse postale: ul. Żelazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Wolińska
Courriel: anna.wolinska@wodypolskie.gov.pl
Téléphone: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925

Numéro de référence: LU.ROZ.2810.85.2022
II.1.2)Code CPV principal
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 46 086.60 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Lieu principal d'exécution:

gm. Żmudź, pow. chełmski, lubelskie

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925.

Zakres zamówienia obejmuje:

rzeka Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925:

- mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem,

- mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte
Explication:

Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), Zamawiający po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Zamawiający może udzielić zamówieni z wolnej ręki jeżeli, w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podst. art. 226 ust. 1 pkt 2 lub ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: LU.ROZ.2810.85.2022
Intitulé:

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zagospodarowanie Terenów Zielonych Krzysztof Kudyba
Numéro national d'identification: 563 224 16 92
Adresse postale: Leśniowice 96A
Ville: Leśniowice
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Code postal: 22-122
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 39 517.46 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 46 086.60 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postepu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022