Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 646234-2022

21/11/2022    S224

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2022/S 224-646234

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolińska
E-mail: anna.wolinska@wodypolskie.gov.pl
Tel.: +48 815310318
Faks: +48 815310301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wody.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925

Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.85.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 46 086.60 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Żmudź, pow. chełmski, lubelskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925.

Zakres zamówienia obejmuje:

rzeka Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925:

- mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem,

- mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), Zamawiający po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Zamawiający może udzielić zamówieni z wolnej ręki jeżeli, w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podst. art. 226 ust. 1 pkt 2 lub ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: LU.ROZ.2810.85.2022
Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/10/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zagospodarowanie Terenów Zielonych Krzysztof Kudyba
Krajowy numer identyfikacyjny: 563 224 16 92
Adres pocztowy: Leśniowice 96A
Miejscowość: Leśniowice
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 22-122
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 517.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 46 086.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022