Services - 646336-2022

21/11/2022    S224

Finlande-Eduskunta: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2022/S 224-646336

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Eduskunnan kanslia
Numéro national d'identification: 0245977-1
Adresse postale: Mannerheimintie 30
Ville: EDUSKUNTA
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: 00102
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Outi Juntura
Courriel: kirjaamo@eduskunta.fi
Téléphone: +358 94321
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.eduskunta.fi
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Eduskunnan kanslia - Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 - Tietoturva- ja auditointiasiantuntijapalveluiden hankinta

Numéro de référence: EDK/288/02.05.03.01.01/2022
II.1.2)Code CPV principal
79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena on tietoturva- ja auditointiasiantuntijapalvelut eduskunnan kanslialle ja oheisvirastoille. Pääpaino asiantuntijapalvelulle on tietoturvassa, mutta niitä tarvitaan myös tietosuojan, varautumisen ja riskienhallinnan osa-alueille. Tietoturva-auditointipalveluun sisältyisi Purple Team -muotoista palveluiden ja toimintojen testaamista. Tietoturvallisuuspalveluja tarvitaan erilaisissa tilanteissa liittyen hankintayksikön vastuulla olevien hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Asiantuntijahankinta sisältää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asiantuntijarooleja, joiden tarkoitus on tukea hankintayksikköä sekä erillishallintovirastoja varsinkin IT-projekteissa ja tuotannossa olevien palvelujen hallinnoinnissa. Asiantuntijat toimivat asiantuntijaroolissa hankintayksikön työnjohdossa, ellei muu ole tarpeen johtuen toimeksiannon luonteesta.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
79100000 Services juridiques
79417000 Services de conseil en matière de sécurité
72322000 Services de gestion de données
72150000 Services de conseil en audit informatique et services de conseil en matériel informatique
72222000 Services d'analyse stratégique et de planification de systèmes ou de technologies de l'information
72300000 Services de commutation de données
79710000 Services de sécurité
72223000 Services d'analyse des exigences de la technologie de l'information
72800000 Services d'audit informatique et services d'essai informatique
72810000 Services d'audit informatique
79212000 Services d'audit
79714000 Services de surveillance
48000000 Logiciels et systèmes d'information
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Hankinnan kohteena on tietoturva- ja auditointiasiantuntijapalvelut eduskunnan kanslialle ja oheisvirastoille. Pääpaino asiantuntijapalvelulle on tietoturvassa, mutta niitä tarvitaan myös tietosuojan, varautumisen ja riskienhallinnan osa-alueille. Tietoturva-auditointipalveluun sisältyisi Purple Team -muotoista palveluiden ja toimintojen testaamista. Tietoturvallisuuspalveluja tarvitaan erilaisissa tilanteissa liittyen hankintayksikön vastuulla olevien hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Asiantuntijahankinta sisältää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asiantuntijarooleja, joiden tarkoitus on tukea hankintayksikköä sekä erillishallintovirastoja varsinkin IT-projekteissa ja tuotannossa olevien palvelujen hallinnoinnissa. Asiantuntijat toimivat asiantuntijaroolissa hankintayksikön työnjohdossa, ellei muu ole tarpeen johtuen toimeksiannon luonteesta.

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta, jota on mahdollista jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Laatu (asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen) / Pondération: 60
Coût - Nom: Hinta / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 193-502783
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Hankinnan keskeytyksen perustelut:

Tarjouskilpailun aikana ilmeni, että tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen seuraavilla tavoilla:

• Tarjouspyynnön mukainen ranking-järjestelmä olisi mahdollistanut tarjousvaiheessa hinnoilla manipuloinnin siten, että olisi tarjottu tiettyihin asiantuntijarooleihin hyvin edullista hintaa ja toisiin hyvin kallista hintaa. Tällä tavalla tarjous olisi saattanut tulla valituksi, mutta sopimusvaiheessa olisi ollut mahdollisuus kieltäytyä halvalla tarjotuista toimeksiannoista ja ottaa vastaan kalliilla tarjotut. Tämä ei ollut hankintayksikön tarkoitus.

• Joillekin asiantuntijarooleille oli vaatimusmäärittelyssä asetettu sellaisia vaatimuksia, joita toimittajien olisi ollut vaikea täyttää.

• Sopimuksen ehdoissa oli joitain kohtia, jotka eivät olisi olleet toimittajille kohtuullisia tai niitä olisi ollut vaikea täyttää.

Edellä esitetyillä perusteilla eduskunnan kanslialla on todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022