Services - 646356-2022

21/11/2022    S224

Slovaquie-Košice: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2022/S 224-646356

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Košický samosprávny kraj
Numéro national d'identification: 35541016
Adresse postale: Námestie Maratónu mieru 1
Ville: Košice - mestská časť Staré Mesto
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Code postal: 04266
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Alžbeta Naďová
Courriel: alzbeta.nadova@vucke.sk
Téléphone: +421 7268235
Fax: +421 557268119
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://vucke.sk
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov

Numéro de référence: NLZ6_2020
II.1.2)Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať návrh protieróznych a adaptačných

opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu, zníženie

povrchového a sústredeného odtoku zrážkových vôd, spomalenie, poprípade zastavenie eróznych procesov v rámci

projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71200000 Services d'architecture
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Lieu principal d'exécution:

Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných

pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu, zníženie povrchového a sústredeného odtoku zrážkových vôd,

spomalenie, poprípade zastavenie eróznych procesov.

Projekt bude obsahovať:

Prípravné práce.

Obstaranie vstupných údajov súvisiace s lokalizáciou zhutnených plôch na svahoch lesných pozemkov.

Zameranie terénu ako podklad pre pozdĺžne a priečne rezy.

Štúdia.

Koncept návrhu.

Identifikovať poruchy a erózne procesy.

Klasifikácia zhutnených plôch na svahoch lesných pozemkov.

Definovanie adaptačných a rekultivačných úprav územia.

Vzorové schematické rezy.

Projektová dokumentácia.

Kontrola skutkového stavu v rozsahu 1 260 000 m2 zhutnených plôch na svahoch lesných pozemkov.

Návrh terénnych úprav a stabilizačných opatrení v danom rozsahu.

Komplexné riešenie Technická správa.

Situácie.

Rezy poprípade profily predmetných ciest, zhutnených plôch

Návrh etáp realizácie.

Výkaz výmer.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Operačný program kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29, NFP310010AGN9

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 119-289633
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Verejný obstarávateľ na vykonanie zákazky nezískal financovanie formou nenávratného finančného príspevku z

Operačného programu kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1_SC131-2017-29.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022