TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 64662-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Głogów: Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für den Straßenverkehr

2018/S 030-064662

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
ul. Transportowa 3
Głogów
67-200
Polen
Kontaktstelle(n): Julita Borecka
Telefon: +48 767451200
E-Mail: julita@km.glogow.pl
Fax: +48 767451201
NUTS-Code: PL516

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.km.glogow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.km.glogow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Komunikacja Miejska sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Miejski transport autobusowy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

System ITS - I etap: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i wdrożenie I etapu inteligentnego systemu zarządzania i organizacji ruchu (ITS) w Głogowie.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP 1/2018/UE/TYP A-C
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34996000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

a) Przygotowanie systemu i integrację istniejącego środowiska informatycznego polegające na opracowaniu dokumentacji Systemu ITS - w tym dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, testów wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych opinii i zatwierdzeń, decyzji;

b) Dostawa i montaż nadajników pojazd-sygnalizacja;

c) Doposażenie sterowników w układy odbiorcze;

d) Uruchomienie urządzeń w środowisku sterownika;

e) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących system.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
64226000
71311200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Głogów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Projektowany w I etapie system zakłada wykonanie następujących podsystemów ITS:

a) Wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej (15 szt.) w nowoczesne autokomputery oraz oprogramowanie wraz z serwerem systemu nadzorującego i umożliwiające realizację nadzoru i sterowania ruchem pojazdów komunikacji miejskiej,

b) Wprowadzenie systemu monitorowania i zarządzania sygnalizacjami świetlnymi dla gminnych sygnalizacji świetlnych polegające na wyposażeniu w układy łączności i zaimplementowaniu oprogramowania oraz wyposażeniu centrum sterowania ruchem w serwer oraz oprogramowanie umożliwiające realizację opisanych dalej funkcji,

c) Wprowadzeniu systemu priorytetyzacji dla autobusów komunikacji miejskiej na wybranych sygnalizacjach polegające na integracji środowiska nadzorującego komunikację z układami sterowania sygnalizacji wraz z wyposażeniem w konieczne układy łączności.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Przygotowanie systemu i integrację istniejącego środowiska informatycznego polegające na opracowaniu dokumentacji Systemu ITS - w tym dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, testów wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych opinii i zatwierdzeń, decyzji;

b) Dostawa i montaż nadajników pojazd-sygnalizacja;

c) Doposażenie sterowników w układy odbiorcze;

d) Uruchomienie urządzeń w środowisku sterownika;

e) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących system.

3) Wymagania dla poszczególnych podsystemów określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: gwarancja i rękojmia na wdrożony system i zamontowane urządzenia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/10/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPDS 030401-02-0014/2016
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastrzega,iż przewiduje możliwość unieważnienia postępowania,jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy powinni przedłożyć:

4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W celu wstępnej oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - formularz JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN;

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy powinni przedłożyć:

1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług polegających na opracowaniu koncepcji lub projektu Systemu Zarządzania Ruchem dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 50 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Z podaniem ich rodzaju i wartości, daty wykonania i odbiorców oraz załączenie dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń nadal wykonywanych - dowody potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług i dostaw polegających na wdrożeniu i uruchomieniu lub rozbudowie Systemu Zarządzania Ruchem, obejmujących minimum 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Z podaniem ich rodzaju i wartości, daty wykonania i odbiorców oraz załączenie dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń nadal wykonywanych - dowody potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz powinien zawierać następujące informacje:

— imię i nazwisko osoby wskazanej,

— funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,

— rodzaj i specjalność uprawnień, numer, data wydania i organ wydający uprawnienia, wykształcenie,

— szczegółowy opis wykonywanych i zakończonych czynności w odpowiednim okresie zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ - z podaniem miejsca i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora.

W celu wstępnej oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ – wypełniony i podpisany przez wykonawcę - formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu koncepcji lub projektu Systemu Zarządzania Ruchem dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 50 tys. mieszkańców;

b) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, co najmniej jedno zadanie w zakresie dostawy, wdrożenia i uruchomienia lub rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem, obejmujące minimum 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

c) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w osobie:

A. Kierownika Projektu, który:

— pełnił funkcję Kierownika lub z-cy Kierownika Projektu w co najmniej 1 projekcie zarządzania ruchem na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 50 tys. mieszkańców.

B. Specjalisty ds. integracji oprogramowania, który:

— posiada wykształcenie informatyczne,

— posiada minimum 2-letnie doświadczenie w integracji elementów układów sterowania ruchem drogowym zarówno w zakresie programowym jak i sprzętowym.

C. Specjalisty ds. automatyki, który:

— posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie automatyki i/lub robotyki,

— posiada minimum 3-letnie doświadczenie w systemach automatyki sterowania w zakresie ruchu drogowego,

— brał udział w co najmniej 1 projekcie, gdzie występował element sterowania ruchem.

D. Specjalisty, który:

— posiada szkolenia w zakresie obsługi sygnalizacji świetlnych i sterowników objętych zamówieniem.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone przez zamawiającego w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy .Warunki realizacji umowy w tym zmian umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

W budynku Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie przy ul. Transportowej 3.- sala konferencyjna.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Pełna nazwa zamówienia:

System ITS - I Etap:

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i wdrożenie I etapu inteligentnego systemu zarządzania i organizacji ruchu (ITS) w Głogowie.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (typ a-c).

Tytuł projektu: Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Głogowie poprzez zakup taboru niskoemisyjnego i rozwój infrastruktury pasażerskiej wraz z systemem zarządzania ruchem miejskim.

2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

3.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 p.12-23, art.24 ust.5. ustawy Prawo zamówien publicznych .W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa dokumenty określone w Rozdziale VII ust.2 SIWZ.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,

1) O których mowa w ust. 2 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2) O których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.1 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.2 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/02/2018