Lieferungen - 64690-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Arzneimittel

2019/S 029-064690

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 011-021041)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
PL314
ul. Biernackiego 9
Lublin
20-089
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Myśliwiec
Telefon: +48 817408982
E-Mail: elzbieta.mysliwiec@janbozy.pl
Fax: +48 817408982
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.janbozy.lublin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz receptury – 31 pakietów

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.3311-39/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz receptury. Zakres zamówienia obejmuje 31 pakietów.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i jego zakres zawiera załączniki nr 1 do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 011-021041

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 13
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Pakiet 13 - leki różne, według 6 pozycji asortymentowych - Zadanie nr 1

muss es heißen:

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 1

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Pakiet 13 - leki różne, według 6 pozycji asortymentowych - Zadanie nr 2

muss es heißen:

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 2

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 15
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Pakiet 13 - leki różne, według 6 pozycji asortymentowych- Zadanie nr 3

muss es heißen:

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 3

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 16
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Pakiet 13 - leki różne, według 6 pozycji asortymentowych- Zadanie nr 4

muss es heißen:

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 4

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 17
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Pakiet 13 - leki różne, według 6 pozycji asortymentowych- Zadanie nr 5

muss es heißen:

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 5

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 18
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Pakiet 13 - leki różne, według 6 pozycji asortymentowych- Zadanie nr 6

muss es heißen:

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 6

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

I.15.1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla pakietów/zadań 1-31, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Numer pakietu/zadania Wartość w PLN

1 - 1 825;

2 - 55;

3 - 729;

4 - 699;

5 - 727;

6 - 2 026;

7 - 162

8 - 508;

9 - 499;

10 - 146;

11 - 34;

12 - 848;

13/zad. 1 - 20;

13/zad. 2 - 6;

13/zad. 3 - 23;

13/zad. 4 - 14;

13/zad. 5 - 19;

13/zad. 6 - 19;

14 - 55;

15 - 218;

16 - 424;

17 - 289;

18 - 738;

19 - 401;

20 - 9 596;

21 - 1 491;

22 - 1 782;

23 - 4 730;

24 - 8 786;

25 - 220;

26 - 6 245;

27 - 1 461;

28 - 21;

29 - 222;

30 - 1 586;

31 - 559;

Łącznie: 47 185

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

II. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie w niniejszy postępowaniu prawo najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

III. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty.

8.2. Pełnomocnictwo powinno:

— jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale. IV SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

8.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

muss es heißen:

I.15.1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla pakietów/zadań 1-31, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Numer pakietu/zadania Wartość w PLN

1 - 1 825;

2 - 55;

3 - 729;

4 - 699;

5 - 727;

6 - 2 026;

7 - 162

8 - 508;

9 - 499;

10 - 146;

11 - 34;

12 - 848;

13/zad. 1 - 20;

13/zad. 2 - 6;

13/zad. 3 - 23;

13/zad. 4 - 14;

13/zad. 5 - 19;

13/zad. 6 - 19;

13/zad. 7 - 1 873;

13/zad. 8 - 542;

14 - 55;

15 - 218;

16 - 424;

17 - 289;

18 - 738;

19 - 401;

20 - 9 596;

21 - 1 491;

22 - 1 782;

23 - 4 730;

24 - 8 786;

25 - 220;

26 - 6 245;

27 - 1 461;

28 - 21;

29 - 222;

30 - 1 586;

31 - 559;

Łącznie: 47 185

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

II. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie w niniejszy postępowaniu prawo najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

III. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty.

8.2. Pełnomocnictwo powinno:

— jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale.IV SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

8.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/02/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 22/02/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/02/2019
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 22/02/2019
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana zakresu zamówienia dotyczy zwiększenia liczby zadań w Pakiecie nr 13 poprzez dodanie zadania nr 7 i nr 8.

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 7

Kod CPV: 33661600-7

Dostawa produktów leczniczych - jedna pozycja asortymentowa - 1. coffeini citras

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i jego zakres zawiera załączniki nr 1 do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 13 - leki różne, według 8 zadań - Zadanie nr 8

Kod CPV: 33621000-9

Dostawa produktów leczniczych- jedna pozycja asortymentowa - 1. Ferri hydroxidum saccharum lub carboxymaltosum lub Ferri isomaltoside

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i jego zakres zawiera załączniki nr 1 do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.