Leveringen - 64727-2019

11/02/2019    S29    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Wegberg: Aardgas

2019/S 029-064727

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 026-057335)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stadt Wegberg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
Rathausplatz 25
Wegberg
41844
Duitsland
Contactpersoon: Kubus Kommunalberatung und Service GmbH, Bertha-von-Suttner Straße 5, 19061 Schwerin
Telefoon: +49 3853031/253
E-mail: anders@kubus-mv.de
Fax: +49 3853031/255
NUTS-code: DEA29

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kubus-mv.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erdgaslieferung für die Stadt Wegberg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Erdgas für Abnahmestellen des Auftraggebers gemäß Leistungsverzeichnis,

Menge: ca. 6 533 993 kWh/Jahr,

Zeitraum: 1.5.2019 – 1.5.2022

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057335

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 06/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:01
Te lezen:
Datum: 06/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Entsprechend ändert sich auch Abschnitt Nummer IV.2.7), Bedingungen für die Öffnung der Angebote von 5.3.2019, 13.01 in 6.3.2019, 13.01