Leveringen - 647502-2022

22/11/2022    S225

Polen-Baborów: Elektriciteit

2022/S 225-647502

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 204-578125)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationaal identificatienummer: REGON 530585622
Postadres: ul. Krakowska 1
Plaats: Baborów
NUTS-code: PL523 Nyski
Postcode: 48-120
Land: Polen
E-mail: zuk@baborow.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zukbaborow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH BABORÓW SP. Z O.O.

Referentienummer: P/3438/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 204-578125

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
In plaats van:
Datum: 18/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
In plaats van:
Datum: 18/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 25/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: