Dienstleistungen - 647590-2021

17/12/2021    S245

Polen-Wąchock: Abholung von Siedlungsabfällen

2021/S 245-647590

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 204-533279)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wąchock
Postanschrift: ul. Wielkowiejska 1
Ort: Wąchock
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 27-215
Land: Polen
E-Mail: michal.markowski@wachock.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wachock.ezamawiajacy.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Referenznummer der Bekanntmachung: GKE.271.1.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/12/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 204-533279

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.1.1
Anstatt:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

muss es heißen:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.1.4
Anstatt:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

muss es heißen:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.4
Anstatt:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

muss es heißen:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.2.2
Anstatt:

Według wzoru umowy załącznik nr 7 do SWZ

muss es heißen:

Według wzoru umowy załącznik nr 7 aktualny do SWZ

Abschnitt Nummer: VI
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI.3
Anstatt:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – tylko przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem Wadium – „Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela). Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie – zawarte w treści gwarancji wadialnej – istnieje.

Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 tejże ustawy.

Uwaga! Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 w/w ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w/w ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w/w ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której w art. 223 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawca którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą,

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jej wniesienia.

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2) którego oferta została odrzucona,

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie.

2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, z podaniem tytułu wpłaty: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na -„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

5. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, Zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku - pokój nr 10, przed podpisaniem umowy.

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno m.in. wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie Wykonane.

muss es heißen:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – tylko przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem Wadium – „Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela). Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie – zawarte w treści gwarancji wadialnej – istnieje.

Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 tejże ustawy.

Uwaga! Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 w/w ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w/w ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w/w ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której w art. 223 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawca którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą,

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jej wniesienia.

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2) którego oferta została odrzucona,

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie.

2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, z podaniem tytułu wpłaty: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na -„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

5. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, Zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku - pokój nr 10, przed podpisaniem umowy.

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno m.in. wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie Wykonane

Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.7
Anstatt:

Okres w miesiącach 12

muss es heißen:

początek 2022.04.01 koniec 2022.12.31

Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 21/12/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 28/12/2021
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 20/03/2022
muss es heißen:
Tag: 27/03/2022
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 21/12/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 28/12/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: