Leveringen - 64760-2019

11/02/2019    S29    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Skalmierzyce: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 029-064760

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 243-554609)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
Skalmierzyce
63-460
Polen
Contactpersoon: Daniel Grzesiak
Telefoon: +48 627629700
E-mail: przetargi@noweskalmierzyce.pl
Fax: +48 627621593
NUTS-code: PL416

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.noweskalmierzyce.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Referentienummer: RTI.271.14.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jedną ofertę na obie części.

Zamówienie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż:

a) Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych,

b) Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Łącznie planowane jest wybudowanie 483 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną) w 362 lokalizacjach (dopuszcza się możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej na jednej nieruchomości mieszkańca) o łącznej mocy minimum 1,99476 MW. Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może przekroczyć 1,14264 MWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,85736 MW.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554609

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
In plaats van:

Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.1.2019 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pan/Pani Daniel Grzesiak, tel. +48 627629700, faks +48 627621593, e-mail przetargi@noweskalmierzyce.pl

Te lezen:

Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.2.2019 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pan/Pani Daniel Grzesiak, tel. +48 627629700, faks +48 627621593, e-mail przetargi@noweskalmierzyce.pl

VII.2)Overige nadere inlichtingen: