Services - 647968-2022

22/11/2022    S225

Roumanie-București: Services de campagne publicitaire

2022/S 225-647968

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
Numéro national d'identification: 4316180
Adresse postale: Strada: Viilor, nr. 90
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050159
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ciupea Irina
Courriel: secretariat@marius-nasta.ro
Téléphone: +40 729082973
Fax: +40 213373801
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.marius-nasta.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de publicitate, pentru proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, Cod SMIS 117426

Numéro de référence: 4316180_2022_PAAPD1358781
II.1.2)Code CPV principal
79341400 Services de campagne publicitaire
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Servicii de publicitate, pentru proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”

Serviciile de realizare campanie de publicitate constau în:

3.1 Elaborare strategie de comunicare

Strategia de comunicare trebuie sa cuprinda minim :

- un plan de masuri specifice activitati de informare, educare, constientizare (IEC) a grupului tinta al serviciilor de screening TB, inclusiv TB latenta definite conform proiectului

- organizarea si derularea campaniei de informare, educare, comunicare si constientizare a grupului tinta

- organizarea si derularea unui concurs de grafic design

3.2 Elaborare şi difuzare comunicat de presă – 15 comunicate de presa

3.3 Elaborare şi difuzare Newsletter- 42 de newsletter-uri interne (in cadrul parteneriatului de proiect ) si 40 judetene

3.4 Elaborare machetă şi producţie afiş A3 – 4000 buc

3.5 Elaborare machetă şi producţie pliant A5 – 20.000 buc.

3.6 Elaborare machetă şi producţie roll-up – 4 buc.

3.7 Elaborare macheta si productie popup spider curbat – 2 buc.

3.8 Organizare evenimente online :

3.8.1 4 workshop-uri

3.8.2 2 conferinte de presa organizate, ( una organizata cu ocazia zilei mondiale a luptei impotriva tuberculozei - 24 martie)

3.8.3 5 evenimente pentru promovarea activitatii de screening la nivel regional

3.9 Stabilirea de parteneriate media locale/naţionale/ONG relevante pentru promovarea si constientizarea activitatii de screening in randul populatiei. Parteneriatele vor avea incluse si clauze de difuzare a materialelor publicitare video si audio.

3.10 Realizare, producție si difuzare spot radio si spot video

3.11 Monitorizare campanie conform startegiei de comunicare eleborate de ofertant

3.12 Realizare portofoliu foto pentru proiect

Campania vizeaza beneficiari directi si indirecti ai proiectului inclusiv la nivel personal, familial si de grup, persoanele provenind din grupuri vulnerabile, dar si publicul larg, prin transmiterea mesajelor privind nondiscriminarea persoanelor afectate de TB inclusiv TB latenta

Toate activitățile descrise în prezenta secțiune urmează a fi realizate până la data de 18.04.2023.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 502 380.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta-sos. Viilor, nr. 90, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

3.1 Elaborare strategie de comunicare

3.2 Elaborare şi difuzare comunicat de presă – 15 comunicate de presa

3.3 Elaborare şi difuzare Newsletter- 42 de newsletter-uri interne (in cadrul parteneriatului de proiect ) si 40 judetene

3.4 Elaborare machetă şi producţie afiş A3 – 4000 buc

3.5 Elaborare machetă şi producţie pliant A5 – 20.000 buc.

3.6 Elaborare machetă şi producţie roll-up – 4 buc.

3.7 Elaborare macheta si productie popup spider curbat – 2 buc.

3.8 Organizare evenimente online :

3.8.1 4 workshop-uri

3.8.2 2 conferinte de presa organizate, ( una organizata cu ocazia zilei mondiale a luptei impotriva tuberculozei - 24 martie)

3.8.3 5 evenimente pentru promovarea activitatii de screening la nivel regional

3.9 Stabilirea de parteneriate media locale/naţionale/ONG relevante pentru promovarea si constientizarea activitatii de screening in randul populatiei. Parteneriatele vor avea incluse si clauze de difuzare a materialelor publicitare video si audio.

3.10 Realizare, producție si difuzare spot radio si spot video

3.11 Monitorizare campanie conform startegiei de comunicare eleborate de ofertant

3.12 Realizare portofoliu foto pentru proiect

Campania vizeaza beneficiari directi si indirecti ai proiectului inclusiv la nivel personal, familial si de grup, persoanele provenind din grupuri vulnerabile, dar si publicul larg, prin transmiterea mesajelor privind nondiscriminarea persoanelor afectate de TB inclusiv TB latenta

Toate activitățile descrise în prezenta secțiune urmează a fi realizate până la data de 18.04.2023.

Descrierea detaliata a serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Punctajul se acordă defalcat pe următoarele subcategorii: T1 Număr de difuzări suplimentare ale spotului radio – Pt1(n) max. 10 puncte T2 Număr de difuzări suplimentare ale spotului TV – Pt2(n) max. 10 puncte T3 Includerea in planul media a unor statii radio monitorizate de o entitate neutra și certificata de masurare a audientelor (de exemplu: ARA - Asociatia pentru Radio Audienta pentru audienta radio), statii radio cu audienta nationala max. 15 puncte T4 Includerea in planul media a unor statii TV monitorizate de o entitate neutra și certificata de masurare a audientelor (de exemplu: ARMA – Asociatia Romana pentru Masurarea Audientelor pentru audiente TV), statii TV cu audienta la nivel national max. 15 puncte T5 Experienta expertului cheie – managerul de proiect max.10 puncte / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei- Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente- Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426)

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 125-355083
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2539
Intitulé:

Contract de servicii "Pachet Servicii de Publicitate", pentru proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” -Cod SMIS 117426

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MEDIA ONE
Numéro national d'identification: RO 6884372
Adresse postale: Strada Iorga Nicolae, Nr. 5
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010431
Pays: Roumanie
Courriel: office@mediaone.ro
Téléphone: +40 213150516
Fax: +40 213150516
Adresse internet: www.mediaone.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 629 091.86 RON
Valeur totale du marché/du lot: 502 380.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022