Fournitures - 647986-2022

22/11/2022    S225

Roumanie-Arad: Conduites d'eau potable

2022/S 225-647986

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Compania de Apa Arad S.A.
Numéro national d'identification: RO 1683483
Adresse postale: Strada: Drăgoi Sabin, nr. 2-4
Ville: Arad
Code NUTS: RO421 Arad
Code postal: 310178
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Daniela Meltis
Courriel: achizitii@caarad.ro
Téléphone: +40 257270843
Fax: +40 257270981
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.caaarad.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziţionarea de ţevi PE–HD, fitinguri şi elemente de legătură pentru ţevi

Numéro de référence: 1683483_2022_PAAPD1369947
II.1.2)Code CPV principal
44162500 Conduites d'eau potable
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Achiziţionarea de ţevi PE–HD, fitinguri şi elemente de legătură pentru ţevi conform caietului de sarcini

Valoarea estimata a acordului cadru este de 3.331.123,46 lei fără TVA

Valoarea minima - maxima a acordului cadru: 2.098.875,07lei fara TVA- 3.331.123,46lei fara TVA

Valoarea minima - maxima a contractelor subsecvente 745.246,90lei fara TVA- 1.414.330,13lei fara TVA

Preţul va fi exprimat în lei, fără T.V.A si va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încarcare/descărcare, etc.).

Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale, sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale entitatii contractante.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.

Numar de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 fara capete (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Nota: Entitatea contractanta va raspunde numai la solicitarile transmise cu respectarea acestui termen.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 3 100 585.10 RON
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44134000 Raccords angulaires
44163210 Colliers de serrage pour tuyaux
44163230 Raccords pour tuyaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO421 Arad
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Arad sau pe raza Judetului Arad

II.2.4)Description des prestations:

Achiziţionarea de ţevi PE–HD, fitinguri şi elemente de legătură pentru ţevi, conform caietului de sarcini

Valoarea estimata a acordului cadru este de 3.331.123,46 lei fără TVA lei fără TVA

Valoarea minima - maxima a acordului cadru: 2.098.875,07 lei fara TVA- 3.331.123,46lei fara TVA

Valoarea minima - maxima a contractelor subsecvente 745.246,90lei fara TVA- 1.414.330,13lei fara TVA

Preţul va fi exprimat în lei, fără T.V.A si va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încarcare/descărcare, etc.).

Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de lucrarile executate de entitatea contractanta.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 169-480029
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 86
Intitulé:

Contract furnizare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FRIA TECHNIC WELD SRL
Numéro national d'identification: RO31955652
Adresse postale: Strada Stejarului, Nr. 27
Ville: Medias
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 551050
Pays: Roumanie
Courriel: codruta.velicea@friatechnic-weld.ro
Téléphone: +40 269846256
Fax: +40 269839011
Adresse internet: www.friatechnic-weld.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 331 123.46 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 100 585.10 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

DUAE va fi configurat de catre entitatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire.

DUAE se va completa, in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre ofertanti.

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de calificare și selecție, va completa un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor alte entități (terți susținători/subcontractanți) este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său DUAE, precum și a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor alte entități va preciza la nivelul propriu sau DUAE informații cu privire la terți susținători/subcontractanți.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are obligatia sa completeze DUAE in mod direct in SEAP, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in Documentatia de Atribuire. In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 205 din Legea 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Biroul Achiziții Publice al Companiei de Apă Arad SA
Adresse postale: Arad, str. Sabin Dragoi nr. 2-4
Ville: Arad
Code postal: 310178
Pays: Roumanie
Courriel: achizitii@caarad.ro
Téléphone: +40 257270843
Fax: +40 257270981
Adresse internet: http://www.caarad.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022