Services - 648001-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Varsovie: Services d'ingénierie

2022/S 225-648001

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. Żelazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dariusz Kaczmarek
Courriel: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - rzeka Grabia – NW Łask

Numéro de référence: PO.ROZ.2810.73.2022
II.1.2)Code CPV principal
71300000 Services d'ingénierie
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji rzeki Grabi na odcinku 11,326 km na terenie gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski w celu utrzymania i zachowania jej sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 109 837.40 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL71 Łódzkie
Lieu principal d'exécution:

Teren gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji rzeki Grabi na odcinku 11,326 km na terenie gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski w celu utrzymania i zachowania jej sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zakres robót utrzymaniowych obejmuje w szczególności:

− ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i poszycia,

− rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka,

− ręczne i mechaniczne koszenie porostów,

− wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się, przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wraz z jej wywozem,

− rozbiórka zatorów.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, z podaniem ich lokalizacji określają załączniki do Zaproszenia:

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi,

− Przedmiar robót,

− Mapka.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte
Explication:

W dniu 26.05.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego — nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/S 104-291666. W przedmiotowym postępowaniu w części 8 — „rzeka Grabia — NW Łask” do upływu terminu składania ofert tj. 29.06.2022 r. do godziny 10:00 nie złożono żadnych ofert. W związku z powyższym Zamawiający skorzystał z dyspozycji art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Warunki zamówienia nie zostały zmienione.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 104-291666
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Mariusz Pisarek Usługi w Zakresie Budownictwa
Numéro national d'identification: 8311416356
Adresse postale: ul. Lipowa 8
Ville: Łask
Code NUTS: PL71 Łódzkie
Code postal: 98-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 87 930.77 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 109 837.40 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022