Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Services - 648001-2022

22/11/2022    S225

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne

2022/S 225-648001

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - rzeka Grabia – NW Łask

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.73.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji rzeki Grabi na odcinku 11,326 km na terenie gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski w celu utrzymania i zachowania jej sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 109 837.40 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji rzeki Grabi na odcinku 11,326 km na terenie gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski w celu utrzymania i zachowania jej sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zakres robót utrzymaniowych obejmuje w szczególności:

− ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i poszycia,

− rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka,

− ręczne i mechaniczne koszenie porostów,

− wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się, przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wraz z jej wywozem,

− rozbiórka zatorów.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, z podaniem ich lokalizacji określają załączniki do Zaproszenia:

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi,

− Przedmiar robót,

− Mapka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

W dniu 26.05.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego — nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/S 104-291666. W przedmiotowym postępowaniu w części 8 — „rzeka Grabia — NW Łask” do upływu terminu składania ofert tj. 29.06.2022 r. do godziny 10:00 nie złożono żadnych ofert. W związku z powyższym Zamawiający skorzystał z dyspozycji art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Warunki zamówienia nie zostały zmienione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 104-291666
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mariusz Pisarek Usługi w Zakresie Budownictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311416356
Adres pocztowy: ul. Lipowa 8
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 87 930.77 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 109 837.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2022