Fournitures - 648104-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Varsovie: Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques

2022/S 225-648104

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Numéro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-326
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marcin Górski
Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl
Téléphone: +48 729054225
Fax: +48 228833513
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; znak postępowania: ZZP.ZP.411.140.2022 części: 1-2

Numéro de référence: ZZP.ZP.411.140.2022
II.1.2)Code CPV principal
33621000 Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) o kategorii dostępności Rp lub Rpz wraz z zestawem do podawania z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi a następnie do Bezpośrednich Odbiorców (RCKiK), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33621000 Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia z magazynu depozyt. NCK do Bezp. Odbior., którymi są Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez NCK

II.2.4)Description des prestations:

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) o kategorii dostępności Rp lub Rpz wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi (NCK), magazynowanie czynnika krzepnięcia, a następnie jego dostarczenie z magazynu depozytowego NCK do wskazanych przez NCK bezpośrednich odbiorców (RCKiK), na zasadach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w treści SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ.

2. Łączna liczba (wielkość zakupu): 4 000 000 j.m.

3. Czynnik krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepnięcia, jednak nie więcej niż o 20% całości przedmiotu zamówienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

5. Magazyn depozytowy NCK zostanie utworzony przez Wykonawcę na terenie hurtowni farmaceutycznej, zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

6. Zamawiający dopuszcza maksymalnie jedną lokalizację magazynu depozytowego NCK.

7. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”, który obejmuje dostawy ww. czynników krzepnięcia do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub innych podmiotów wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.

8. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, a Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. przewiduje możliwość ich jednokrotnego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:

- Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

lub

- Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi być ważne i aktualne na dzień składania ofert.

3. Objęty pozwoleniem produkt leczniczy musi mieć kategorię dostępności Rp lub Rpz. W przypadku posiadania innej kategorii dostępności, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do zmiany kategorii dostępności najpóźniej do dnia zawarcia umowy ramowej.

4. Skład preparatu i opakowania musi być zgodny z treścią dokumentów, o których mowa w pkt 1.

5. Ww. dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków podmiotu odpowiedzialnego.

8. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Czas przechowywania w temperaturze co najmniej do 24 stopni Celsjusza włącznie / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Lokalizacja magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Czas funkcjonowania magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi: do 31 lipca 2023 roku.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33621000 Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia z magazynu depozyt. NCK do Bezp. Odbior., którymi są Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez NCK

II.2.4)Description des prestations:

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) o kategorii dostępności Rp lub Rpz wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi (NCK), magazynowanie czynnika krzepnięcia, a następnie jego dostarczenie z magazynu depozytowego NCK do wskazanych przez NCK bezpośrednich odbiorców (RCKiK), na zasadach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w treści SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ.

2. Łączna liczba (wielkość zakupu): 4 000 000 j.m.

3. Czynnik krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepnięcia, jednak nie więcej niż o 20% całości przedmiotu zamówienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

5. Magazyn depozytowy NCK zostanie utworzony przez Wykonawcę na terenie hurtowni farmaceutycznej, zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

6. Zamawiający dopuszcza maksymalnie jedną lokalizację magazynu depozytowego NCK.

7. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”, który obejmuje dostawy ww. czynników krzepnięcia do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub innych podmiotów wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.

8. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, a Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. przewiduje możliwość ich jednokrotnego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:

- Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

lub

- Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi być ważne i aktualne na dzień składania ofert.

3. Objęty pozwoleniem produkt leczniczy musi mieć kategorię dostępności Rp lub Rpz. W przypadku posiadania innej kategorii dostępności, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do zmiany kategorii dostępności najpóźniej do dnia zawarcia umowy ramowej.

4. Skład preparatu i opakowania musi być zgodny z treścią dokumentów, o których mowa w pkt 1.

5. Ww. dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków podmiotu odpowiedzialnego.

8. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Czas przechowywania w temperaturze co najmniej do 24 stopni Celsjusza włącznie / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Lokalizacja magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Czas funkcjonowania magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi: do 31 lipca 2023 roku.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 201-571176
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (...), Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

II.

Wniesienie wadium nie jest wymagane.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

IV.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 94 i 96 ustawy Pzp.

V.

Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022