Roba - 648156-2021

17/12/2021    S245

Hrvatska-Zadar: Autobusi i međugradski autobusi

2021/S 245-648156

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: LIBURNIJA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 03655700167
Poštanska adresa: Ante Starčevića 1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Fantela Knežević
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.liburnija-zadar.hr
I.6)Glavna djelatnost
Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AUTOBUSI ZA PRUŽANJE USLUGE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PRIJEVOZA

Referentni broj: EVV-3/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je dvadeset jedan (21) novi autobus za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo. Predmet nabave podijeljen je u četiri grupe pa će se nabavljati 6 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo prigradskih standardnih visokopodnih autobusa, 1 solo prigradski standardni visokopodni autobus s podiznom rampom za invalide i 2 solo prigradska standardna visokopodna autobusa (troosovinska).

Svi autobusi koji se nabavljaju ovim postupkom moraju imati nisku emisiju CO2, te moraju ispunjavati minimalne zahtjeve navedene u Uredbi Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2018/858/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 27 261 200.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo gradski niskopodni autobusi

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
34121400 Niskopodni autobusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., 23000 Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo gradski niskopodni autobusi (količina: 6 kom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15%
Cijena - Ponder: 65%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." - u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., 23000 Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo prigradski standardni visokopodni autobusi (količina: 12 kom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15%
Cijena - Ponder: 65%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." - u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi s podiznom rampom za invalide

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., 23000 Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo prigradski standardni visokopodni autobus s podiznom rampom za invalide (količina: 1 kom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15%
Cijena - Ponder: 65%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." - u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., 23000 Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski) (količina: 2 komada)

II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o."- u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 233-614883
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
25/11/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: JOLLY AUTO LINE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 17898328148
Poštanska adresa: ANTE ŠUPUKA 10
Mjesto: ŠIBENIK
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 22212820022212832
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 020 400.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 465 200.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016 i Zakona o općem upravnom postupku.

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisana su u Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17).

Žalba se u otvorenom postupku javne nabave izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

o objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

o objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

o objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

o otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

o primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Financijsko računovodstveni odjel
Poštanska adresa: Matije Škarića bb
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska adresa: www.liburnija-zadar.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/12/2021