Services - 648191-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Szczecinek: Services sylvicoles

2022/S 225-648191

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Szczecinek
Adresse postale: Szczecinek
Ville: Szczecinek
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 78-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Sieńko
Courriel: szczecinek@szczecinek.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 943743611
Fax: +48 943743611
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szczecinek.szczecinek.lasy.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Activité principale
Autre activité: gospodarka leśna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Janowo.

Numéro de référence: SA.270.304.2022
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego” tzn. wywrotów i złomów oraz cięcia rębne sanitarne w leśnictwie Janowo.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 88 079.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77200000 Services sylvicoles
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Leśnictwo Janowo

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego” tzn. wywrotów i złomów oraz cięcia rębne sanitarne w leśnictwie Janowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załącznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions énoncées dans la directive
  • Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants et commandés dans des conditions rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive
Explication:

Polski ustawodawca w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”) (analogicznie jak w art. 32 ust. 1 i 5 dyr. 2014/24/UE) postanowił, że instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji (tryb z wolnej ręki), w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zamawiający mógł udzielić zamówienie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, ponieważ możliwość udzielenia tego zamówienia była przewidziana w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szczecinek w roku 2022” (Nr ref.: SA.270.2.56.2021), nr ogłoszenia w DZUUE 2021/S 207-542112, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone dnia 04.01.2022 r., zatem zachowany został termin zakreślony w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia są usługami podobnymi do usług objętych zamówieniem podstawowym i są zgodne z jego przedmiotem, ponieważ dotyczy pozyskania i zrywki drewna w użytkach przygodnych (klęskowych) oraz cięcia rębne sanitarne, co zostało wskazane w opisie zamówienia podstawowego (niniejszego zamówienia) wraz z warunkami, na jakich zostaną one udzielone. Zamawiający nie przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy także ze względu na treść art. 213 ust. 2 PZP.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 207-542112
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Janowo.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
17/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Bulczak Junior Marek Bulczak
Adresse postale: Przeradz
Ville: Iwin 23/6
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 78-451
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 88 079.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 88 079.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Pays: Pologne
Téléphone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy odwołanie wnosi się, zgodnie z art. 515 ust. 4 PZP, nie później niż w terminie:

(1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

(2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: (a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo (b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022