Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 648195-2022

22/11/2022    S225

Nederland-Alkmaar: Touchscreenmonitors

2022/S 225-648195

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sovon
Nationaal identificatienummer: 431637911
Postadres: Arubastraat 4
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1825 PV
Land: Nederland
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen
E-mail: aanbesteding@inkada.nl
Telefoon: +31 546455655
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sovon.nu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Touchscreens

Referentienummer: 2022/0602RN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231320 Touchscreenmonitors
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht betreft het adviseren over en leveren van Touchscreens aan de scholen van SOVON. Inschrijver dient de Opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen (Bijlage 1).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: Proefopstelling / Weging: 40
Prijs - Weging: 24
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optieperiode: maximaal 24 maanden, met een maandelijkse opzegmogelijkheid voor Opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 107-296581
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Touchscreens

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: de Rolf groep bv
Nationaal identificatienummer: 11020071
Postadres: Mercuriusweg 14
Plaats: OCHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4051CV
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@derolfgroep.nl
Internetadres: http://www.derolfgroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voorzieningenrechter van arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
E-mail: kantonalkmaar@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/11/2022