Dienstleistungen - 64820-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Piekary Śląskie: Versicherungen

2019/S 029-064820

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Bytomska 62
Piekary Śląskie
41-940
Polen
Kontaktstelle(n): Adam Pietrzyk
Telefon: +48 323934210
E-Mail: przetarg@urazowka.piekary.pl
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.urazowka.piekary.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://urazowka.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://urazowka.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SP ZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP.270-14/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniami wypadkowymi i chorobowymi dla pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66511000
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniami wypadkowymi i chorobowymi dla pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Warunki ubezpieczenia - klauzule fakultatywne / Gewichtung: 0.4
Preis - Gewichtung: 0.6
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tych samych usług, które zostały opisane w zamówieniu podstawowym do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie 9 746,80 PLN (słownie:dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 80/100)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich:

Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.) w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż przedmiotowe zezwolenie – inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem.

6. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.) w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż przedmiotowe zezwolenie – inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich:

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN

6. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

6. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.) w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż przedmiotowe zezwolenie – inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem,

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN,

3) wykaz 3 usług grupowego ubezpieczenia na życie dla trzech różnych podmiotów o wartości (wielkości składki zebranej) nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (słownie sześćset tysięcy 00/100) każda, wykonanych (wykonywanych) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z referencjami wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającymi, że usługi wykonano lub wykonuje się w sposób należyty. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać referencji może złożyć na tą okoliczność oświadczenie,

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy,

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

9) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje (jeśli usługa nie została zakończona) co najmniej 3 usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla 3 różnych podmiotów o wartości (wielkość składki zebranej) nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (słownie sześćset tysięcy 00/100) każda.

W przypadku usług nadal wykonywanych ich zrealizowana część (wielkość składki zebranej) na dzień składania ofert musi wynosić nie mniej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy 00/100) każda.

6. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

3) wykaz 3 usług grupowego ubezpieczenia na życie dla 3 różnych podmiotów o wartości (wielkości składki zebranej) nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (słownie sześćset tysięcy 00/100) każda, wykonanych (wykonywanych) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z referencjami wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającymi, że usługi wykonano lub wykonuje się w sposób należyty. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać referencji może złożyć na tą okoliczność oświadczenie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) dokumentów wymienionych w pkt. 5 ppkt. 4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) dokumentów określonych w pkt. 5 ppkt. 5, 6, 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzająco odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

XV. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

XVI. Informacja na temat kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XVII. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

XIX. Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

XX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Aukcja elektroniczna

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62, POLSKA - budynek administracji - biblioteka

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich, POLSKA (kod pocztowy 41-940).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: +48 323934309.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SZP.270-14/2019, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej zwaną „ustawą Pzp”), ustawą z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych a w przypadku zawarcia umowy: ustawą z dnia 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości.

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Komu możemy przekazywać dane?

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

Ponadto w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

b) podmiotom świadczącym usługi prawnicze,

c) urzędom skarbowym,

d) bankom.

Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy.

W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

Informuje się również o prawie wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp – procedury odwróconej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innym podmiotom o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019