Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Fournitures - 648254-2022

22/11/2022    S225

България-София: Метеорологични уреди

2022/S 225-648254

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
Национален регистрационен номер: 000663814
Пощенски адрес: бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №.66
Град: гр.София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Миткова Митева
Електронна поща: natalia.miteva@meteo.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.meteo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/29291
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
38120000 Метеорологични уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на хидрометеорологично оборудване за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Същото е необходимо за извършване на дейности, възложени на НИМХ по Закона за водите, както и за осигуряване на дейности по агрометеорология. Предметът на обществената поръчка включва 9 (девет) обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 49 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мобилно устройство за измерване на водни количества в реки и канали

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38120000 Метеорологични уреди
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Цариградско шосе № 66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция № 3 включва доставка на мобилно устройство за измерване на водни количества в реки и канали в количества и с технически характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 146-417297
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 67806
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по обособени позиции, Обособена позиция 3: Мобилно устройство за измерване на водни кол

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЛОМИНИ ООД
Национален регистрационен номер: 040211279
Пощенски адрес: Хаджи Димитър ул. Васил Кънчев № 26, вх.Г, ет.4, офис 20
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1510
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 49 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/11/2022