Services - 648271-2021

Submission deadline has been amended by:  53402-2022
17/12/2021    S245

Poland-Warsaw: Supervision of project and documentation

2021/S 245-648271

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
National registration number: 61/21/MZ/PZP/424
Postal address: Aleje Jerozolimskie 142B
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: Monika Zyśk
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Telephone: +48 222434200
Internet address(es):
Main address: https://www.cpk.pl/pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6)Main activity
Other activity: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie umowy ramowej na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Reference number: 61/21/MZ/PZP/424
II.1.2)Main CPV code
71248000 Supervision of project and documentation
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zawarcie umowy ramowej na na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71540000 Construction management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Na podstawie Umowy Ramowej zawartej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania, Zamawiający może zawierać z Wykonawcami Umowy Wykonawcze.

W Umowie Wykonawczej Zamawiający powierzy Wykonawcy do wykonania jedno lub większą liczbę Zadań opisanych w Rozdziale 1.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ-R), w tym:

1) usługi w toku prac nad Projektem Budowlanym;

2) weryfikacja Projektu Budowlanego;

3) usługi w toku prac nad Projektem Wykonawczym;

4) weryfikacja Projektu Wykonawczego;

5) usługi zastępstwa inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania, wraz z Końcowym Rozliczeniem Kontraktu;

6) usługi wsparcia po inwestycyjnego oraz usługi wsparcia w okresie rękojmi i gwarancji, wraz z Ostatecznym Rozliczeniem Kontraktu po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji (objęte prawem opcji).

Zamawiający określi liczbę Zadań oraz ich szczegółowy zakres każdorazowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawczego (SWZ-W), stanowiącym zaproszenie do składania Ofert Wykonawczych, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Umowy Wykonawczej (OPZ-W), przy czym jedna Umowa Wykonawcza będzie obejmowała co najmniej jedno Zadanie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załączniku nr 1 do SWZ-R.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (wyłączne kryterium w postępowaniu dot. umowy ramowej) / Weighting: 100
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sekcja II.2.5) kryterium Cena o wadze 0% została wskazana wyłącznie z powodu funkcjonalności formularza ogłoszenia o zamówieniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował 2 (dwie) usługi polegające na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem nadzoru w okresie gwarancji, w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowej lub drogi o klasie min. S, przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych Świadectwem Przejęcia/protokołem odbioru końcowego robót wynosi co najmniej 200 000 000 (słownie: dwieście milionów) PLN brutto.

Okres 7 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a w przypadku o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego.

b) dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże po jednej osobie spełniającej wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 11 do SWZ-R, na każdą funkcję wymienioną poniżej:

b.1) Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu;

b.2) Inżynier Rezydent;

b.3) Główny specjalista ds. rozliczeń;

b.4) Główny specjalista ds. roszczeń;

b.5) Główny Technolog;

b.6) Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

b.7) Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej;

b.8) Główny Inspektor Nadzoru specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

b.9) Główny Inspektor Nadzoru specjalności mostowej;

b.10) Inspektor Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b.11) Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (SRK);

b.12) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

b.13) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b.14) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (nie trakcyjnych);

b.15) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (trakcja elektryczna);

b.16) Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej;

b.17) Koordynator ds. BIM.

Z uwagi na obszerny opis wymagań i ograniczona liczbę znaków ogłoszenia nie jest możliwe wskazanie w formularzu ogłoszenia wymagań odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera SWZ-R.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wadium na etapie postępowań o udzielenie Zamówień Wykonawczych.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Informacje zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy Wykonawczej, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ-R.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zamawiający nie określił formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy zastosować się do reguł określonych w SWZ-R, w szczególności postanowień Rozdziału IX - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

W zakresie Umowy Ramowej odpowiednie informacje zostały zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ-R.

Zamawiający w ramach SWZ-W danego postępowania wykonawczego przekaże Wykonawcom pełen wzór Umowy Wykonawczej, który będzie razem z OPZ-W i innymi załącznikami do SWZ-W, całościowo i szczegółowo określał obowiązki stron danej Umowy Wykonawczej. Na tym etapie wszelkie informacje zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy Wykonawczej, które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ-R.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 20
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/01/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/01/2022
Local time: 14:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/cpk

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest niejawne, tj. Zamawiający nie przewiduje na otwarciu ofert obecności Wykonawców.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie kompletnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu. Szczegółowe i kompletne informacje zostały zawarte w SWZ-R.

2. Przesłanki wykluczenia:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp,

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

3) art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 ustawy Pzp.

3. Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie:

1) art. 257 ustawy Pzp;

2) art. 258 ust. 4 ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie i na zasadach określonych dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2021