Dienstleistungen - 648271-2021

Submission deadline has been amended by:  53402-2022
17/12/2021    S245

Polen-Warschau: Projektaufsicht und Dokumentation

2021/S 245-648271

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 61/21/MZ/PZP/424
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 142B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Zyśk
E-Mail: zamowienia@cpk.pl
Telefon: +48 222434200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cpk.pl/pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Referenznummer der Bekanntmachung: 61/21/MZ/PZP/424
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zawarcie umowy ramowej na na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na podstawie Umowy Ramowej zawartej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania, Zamawiający może zawierać z Wykonawcami Umowy Wykonawcze.

W Umowie Wykonawczej Zamawiający powierzy Wykonawcy do wykonania jedno lub większą liczbę Zadań opisanych w Rozdziale 1.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ-R), w tym:

1) usługi w toku prac nad Projektem Budowlanym;

2) weryfikacja Projektu Budowlanego;

3) usługi w toku prac nad Projektem Wykonawczym;

4) weryfikacja Projektu Wykonawczego;

5) usługi zastępstwa inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania, wraz z Końcowym Rozliczeniem Kontraktu;

6) usługi wsparcia po inwestycyjnego oraz usługi wsparcia w okresie rękojmi i gwarancji, wraz z Ostatecznym Rozliczeniem Kontraktu po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji (objęte prawem opcji).

Zamawiający określi liczbę Zadań oraz ich szczegółowy zakres każdorazowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawczego (SWZ-W), stanowiącym zaproszenie do składania Ofert Wykonawczych, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Umowy Wykonawczej (OPZ-W), przy czym jedna Umowa Wykonawcza będzie obejmowała co najmniej jedno Zadanie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załączniku nr 1 do SWZ-R.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (wyłączne kryterium w postępowaniu dot. umowy ramowej) / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 96
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sekcja II.2.5) kryterium Cena o wadze 0% została wskazana wyłącznie z powodu funkcjonalności formularza ogłoszenia o zamówieniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował 2 (dwie) usługi polegające na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem nadzoru w okresie gwarancji, w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowej lub drogi o klasie min. S, przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych Świadectwem Przejęcia/protokołem odbioru końcowego robót wynosi co najmniej 200 000 000 (słownie: dwieście milionów) PLN brutto.

Okres 7 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a w przypadku o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego.

b) dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże po jednej osobie spełniającej wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 11 do SWZ-R, na każdą funkcję wymienioną poniżej:

b.1) Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu;

b.2) Inżynier Rezydent;

b.3) Główny specjalista ds. rozliczeń;

b.4) Główny specjalista ds. roszczeń;

b.5) Główny Technolog;

b.6) Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

b.7) Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej;

b.8) Główny Inspektor Nadzoru specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

b.9) Główny Inspektor Nadzoru specjalności mostowej;

b.10) Inspektor Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b.11) Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (SRK);

b.12) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

b.13) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b.14) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (nie trakcyjnych);

b.15) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (trakcja elektryczna);

b.16) Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej;

b.17) Koordynator ds. BIM.

Z uwagi na obszerny opis wymagań i ograniczona liczbę znaków ogłoszenia nie jest możliwe wskazanie w formularzu ogłoszenia wymagań odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera SWZ-R.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wadium na etapie postępowań o udzielenie Zamówień Wykonawczych.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Informacje zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy Wykonawczej, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ-R.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zamawiający nie określił formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy zastosować się do reguł określonych w SWZ-R, w szczególności postanowień Rozdziału IX - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W zakresie Umowy Ramowej odpowiednie informacje zostały zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ-R.

Zamawiający w ramach SWZ-W danego postępowania wykonawczego przekaże Wykonawcom pełen wzór Umowy Wykonawczej, który będzie razem z OPZ-W i innymi załącznikami do SWZ-W, całościowo i szczegółowo określał obowiązki stron danej Umowy Wykonawczej. Na tym etapie wszelkie informacje zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy Wykonawczej, które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ-R.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 20
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/01/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/05/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/01/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/cpk

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest niejawne, tj. Zamawiający nie przewiduje na otwarciu ofert obecności Wykonawców.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie kompletnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu. Szczegółowe i kompletne informacje zostały zawarte w SWZ-R.

2. Przesłanki wykluczenia:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp,

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

3) art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 ustawy Pzp.

3. Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie:

1) art. 257 ustawy Pzp;

2) art. 258 ust. 4 ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie i na zasadach określonych dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/12/2021