Dienstleistungen - 64830-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2019/S 029-064830

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
00603406
Žatevná 2
Bratislava-mestská časť Dúbravka
844 02
Slowakei
Kontaktstelle(n): Marek Havaš
Telefon: +421 221025897
E-Mail: klient@tenders.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dubravka.sk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/DB/2019/S
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 589 730.68 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211400
77211500
77211600
77300000
77310000
77313000
77314000
77314100
77315000
77320000
77340000
77341000
77342000
90610000
90611000
90612000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 589 730.68 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 30 000,- EUR. Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Z vyjadrenia banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk ako sken originálneho vyhotovenia alebo úradne osvedčenej kópie tohto dokumentu.

Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu a rozsah predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí plnenie zmluvného záväzku s minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako tento predmet zákazky, pričom boli kumulatívne s rozpočtovým nákladom 500 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považuje komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií.

Splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: Uvedenou požiadavkou verejný obstarávateľ overuje skúsenosti uchádzača pre realizáciu poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky. Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika poskytnutia služieb, ktorých sa predmet zákazky týka, poskytuje verejnému obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet zákazky v požadovanom množstve a kvalite.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/03/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/03/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

E-VO, s.r.o., Digital Park Einsteinova III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019