Services - 648325-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Katowice: Services de déneigement

2022/S 225-648325

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Numéro national d'identification: REGON: 01751157500050
Adresse postale: ul. Myśliwska 5
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 40-017
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Natalia Szymura
Courriel: nszymura@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 322586281
Fax: +48 322598710
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.gddkia.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: Zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Zawierciu z/s w Ożarowicach

Numéro de référence: O/KA.D-3.2421.3.2022
II.1.2)Code CPV principal
90620000 Services de déneigement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na całorocznym wykonywaniu usług i robót budowlanych, na drogach: OD Wojkowice Kościelne: S1, S86, DK1, DK78 i DK78B, DK86, DK91, DK94; OD Szczekociny: DK46, DK78, administrowanych przez Rejon w Zawierciu z/s w Ożarowicach, z zakresu: bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD), bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 95 915 032.07 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232410 Travaux d'assainissement
45233142 Travaux de réparation de routes
45233150 Ouvrages de modération du trafic
45233220 Travaux de revêtement de routes
45233221 Travaux de marquage routier
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233280 Pose de barrières routières
45442121 Travaux de peinture de structures
50232100 Services d'entretien de l'éclairage public
63712710 Services de surveillance de la circulation routière
77211400 Services d'abattage d'arbres
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
90470000 Services de curage des égouts
90910000 Services de nettoyage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Polska, województwo śląskie

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na całorocznym wykonywaniu usług i robót budowlanych, na drogach: OD Wojkowice Kościelne: S1, S86, DK1, DK78 i DK78B, DK86, DK91, DK94 OD Szczekociny: DK46,DK78, administrowanych przez Rejon w Zawierciu z/s w Ożarowicach, z zakresu: bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD), bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac (określonych w Grupach Prac) całorocznego w tym zimowego i bieżącego utrzymania dróg w szczególności:

a) z Grup Prac 1-9:

- utrzymania nawierzchni dróg,

- utrzymania poboczy i pasów rozdziału,

- utrzymania korpusu drogi,

- utrzymania odwodnienia,

- utrzymania chodników i ścieżek rowerowych,

- utrzymania oznakowania,

- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- utrzymania estetyki znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz pasa drogowego,

- utrzymania urządzeń wspomagających;

b) z Grup Prac 10a, 10b i 10c:

- zimowego utrzymania dróg;

c) z Grupy Prac 11:

- Zarządzania Kontraktem

d) z Grupy Prac 12:

- utrzymania czystości na obiektach inżynierskich.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Emisja spalin / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje zawodowe personelu / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 041-106575
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: USŁUGI TRANSPORTOWO DROGOWO MOSTOWE JAN OPITEK
Numéro national d'identification: REGON 270585037
Adresse postale: ul. Wołodyjowskiego 33
Ville: Chełm Śląski
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-403
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 959 153.09 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 95 915 032.07 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Grupa prac nr 1 – 10 oraz nr 12

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022