Fournitures - 648409-2022

22/11/2022    S225

Roumanie-București: Carburant diesel

2022/S 225-648409

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Numéro national d'identification: 9051601
Adresse postale: Strada: Independenţei, nr. 202A
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 060022
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Cercelaru Nicoleta
Courriel: dap@ancpi.ro
Téléphone: +40 213152520
Fax: +40 213152520
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ancpi.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare carburant auto, pe baza de carduri

Numéro de référence: 9051601-2002PAAPD48750
II.1.2)Code CPV principal
09134200 Carburant diesel
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Actiunea de achizitie vizeaza atribuirea unui acord cadru ce are ca obiect furnizarea de : Carburant auto pe bază de carduri. Corespunzător cantităților de produse livrate ce se vor asigura, contractantul va pune la dispoziția ANCPI un număr de 28 Carduri, din care : câte unul pentru fiecare autoturism = 27, plus unul necesar generatorului de la Data Center, cu o valabilitate de 48 luni pentru fiecare card.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări: 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.ANCPI va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, potrivit prevederilor alin. (1), art. 161 din Legea nr. 98/2016, în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 912 512.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09132100 Essence sans plomb
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO322 Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 202A, sector 6

II.2.4)Description des prestations:

Obiectul achiziției îl constituie Furnizare carburanți pe bază de carduri, pentru o cantitatea totală de 283.200 litri, din care : 244.800 litri Motorină Euro 5 + 38.400 litri Benzina făra Plumb, livrabilă în 4 ani de implementare ai Acordului cadru. În acest sens, Contractantul va pune la dispoziția ANCPI un număr de 28 Carduri, din care : câte unul pentru fiecare autoturism = 27, plus unul necesar generatorului de la Data Center, cu o valabilitate de 48 luni pentru fiecare card.

Valoarea fără TVA a Acordului cadru = 2.810.880 LEI, aferentă unei cantități totale 283.200 litri – carburanti auto, livrabili în 4 ani de valabilitate a intelegerii scrise, in format de acord cadru;

Valoarea estimată a celui mai mare Contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata Acordului-cadru = 644.160 lei, fara TVA - corespunzatoare unei cantități maxime de 64.900 litri Carburanti auto, din care : 56.100 litri Motorină Euro 5 + 8800 litri Benzina fără plumb;

Valoarea estimată a celui mai mic Contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata Acordului-cadru = 29.280 lei, fara TVA - corespunzatoare unei cantități minime de 2950 litri Carburanti auto, din care : 2550 litri Motorină Euro 5 + 400 litri Benzină fără plumb;

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului Acord-cadru - Cantități minime = 141.600 litri Carburanti auto ( 122.400 litri Motorina Euro 5 + 19.200 litri Benzină fără plumb), Cantități maxime = 283.200 litri Carburant auto (244800 litri Motorină Euro 5 +38.400 litri Benzină fără plumb).

Functie de disponisbilitatile financiare alocate cu aceasta destinatie, in principiu, se estimeaza incheierea a cel putin 8 contracte subsecvente, cate 2 in fiecare an.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 184-517725
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 61771
Intitulé:

Acord-cadru Furnizare carburant auto , pe baza de carduri

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Numéro national d'identification: RO 11201891
Adresse postale: Strada Coralilor, Nr. 22, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 013329
Pays: Roumanie
Courriel: danut.trifu@petrom.com
Téléphone: +40 800080077
Fax: +40 212063120
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 810 880.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 912 512.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica motivat in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile.

NOTA GARANTIE DE PARTCIPARE :

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul ANCPI, IBAN RO63TREZ7005005XXX000970 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Bucureşti (ATCPMB) Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum şi în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanţiei de bună execuţie, garanţia de participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acorduluicadru/contractului.

Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu ofertantul declarat câştigător.

În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 213, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

După primirea comunicării prevăzute la art. 215, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare va stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

2. În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la pct. 1.

(3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct.1 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare .

Autoritatea/entitatea contractantul exclude din procedura de atribuire a acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) a încălcat reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, iar Autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) Autoritatea/entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/sectoriale, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Autorității/entității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al Autorității/entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influența semnificativă asupra deciziilor Autorității/entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru către respectivul operator economic.

Prin excepție de la lit. b), Autoritatea/entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achiziții
Adresse postale: SPLAIUL INDEPENDENTEI
Ville: Bucuresti
Code postal: 060022
Pays: Roumanie
Courriel: sap@ancpi.ro
Téléphone: +40 213152520
Fax: +40 213152520
Adresse internet: www.ancpi.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022