Services - 648449-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Lublin: Services de création architecturale

2022/S 225-648449

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Adresse postale: ul. Lipowa 1a
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-020
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin
Courriel: rzilublin.zampub@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261183597
Fax: +48 261183501
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rzilublin.wp.mil.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii elektroenergetycznej 220kV oraz pełnienie nadzoru autorskiego w m. Sitaniec-Wolica

Numéro de référence: 4.007/21/PN/WIB
II.1.2)Code CPV principal
71220000 Services de création architecturale
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Lieu principal d'exécution:

m. Sitaniec-Wolica k. Zamościa

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie skablowania linii elektroenergetycznej 220 kV oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, wymaganych zgód właścicieli nieruchomości, w celu usunięcia kolizji wynikającej z planowanej budowy nowych obiektów na terenie kompleksu wojskowego w m. Sitaniec – Wolica – zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy (SOPZ/U) stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

2) warunki przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV Abramowice – Mokre, Mokre – Chełm, i 220 kV Mokre – Zamość przebiegających przez teren kompleksu wojskowego w miejscowości Sitaniec-Wolica – określone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – pismo nr DE-PU-WK.7070.2.2017.6 z 20.4.2020 – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 13
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-466518

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 4.007/21/PN/WIB
Intitulé:

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii elektroenergetycznej 220kV oraz pełnienie nadzoru autorskiego w m. Sitaniec-Wolica

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
02/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.
Adresse postale: ul. Marynarki Polskiej 87
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 80-557
Pays: Pologne
Courriel: elbud@spie.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 583 325.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Podstawy odwołania, które przysługują Wykonawcy są określone w art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Terminy wnoszenia odwołania znajdują się w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71220000 Services de création architecturale
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie skablowania linii elektroenergetycznej 220 kV oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, wymaganych zgód właścicieli nieruchomości, w celu usunięcia kolizji wynikającej z planowanej budowy nowych obiektów na terenie kompleksu wojskowego w m. Sitaniec – Wolica – zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy (SOPZ/U) stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

2) warunki przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV Abramowice-Mokre, Mokre-Chełm i 220 kV Mokre-Zamość przebiegających przez teren kompleksu wojskowego w miejscowości Sitaniec-Wolica - określone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - pismo nr DE-PU-WK.7070.2.2017.6 z 20.4.2020 - stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 02/09/2021
Fin: 31/03/2023
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 583 325.00 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.
Numéro national d'identification: 9571045638
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

„Warunki techniczne przebudowy linii” wydane przez PSE S.A. w dn. 20.04.2020 r., obligują Inwestora do uzgodnienia i akceptacji przez PSE S.A. koncepcji skablowania/budowy linii kablowej, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. Długotrwały proces uzgadniania koncepcji projektowej przez PSE S.A., a także fakt, iż każdorazowa zmiana treści jednego z opracowań rzutuje na wykonanie pozostałych opracowań, zasadnym jest przystępowanie do uzgadniania kolejnych opracowań dopiero po akceptacji wcześniejszego opracowania przez PSE S.A. Jednocześnie w myśl Rozporządzenia MRiT z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz PFU, które stanowi, iż „Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej sporządzi projekty wykonawcze w momencie akceptacji projektu budowalnego przez strony uzgadniające dokumenty wymienione w SOPU stanowiące integralną część umowy, w tym przez PSE S.A. Biorąc powyższe pod uwagę, przedłużeniu ulega termin wykonania Etapu II - o okres przedłużającego się uzgadniania koncepcji, a także zasadnym jest wydzielenie z Etapu II Etapu III oraz odpowiednio ujęcie w zakresie Etapu II i Etapu III czynności mających na celu uzyskanie odpowiedniego efektu rzeczowego z następującymi terminami realizacji: Etap II do 31.01.2023 r. oraz Etap III do 31.03.2023 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść umowy: § 2, § 3 ust. 3, 4, 5, 7, 10, 11, § 4 ust. 16, 20, § 5 ust. 2, § 7 ust. 2, § 9 ust. 7, § 11 ust. 1, 6 w zakresie:

- zmiany terminu realizacji umowy w związku z wprowadzeniem Etapu III oraz przeniesieniem czynności pomiędzy Etapami mającym na celu uzyskanie właściwego i zgodnego z postanowieniami umowy efektu rzeczowego,

- zmian dotyczących: warunków płatności, warunków odbiorów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar umownych.

W konsekwencji powyższego następuje również zmiana postanowień pkt: 1 ppkt 1.5., 2 ppkt 1.5. ust. 22) oraz ppkt 2.3. ust. 18) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) w związku z koniecznością zmiany umowy spowodowaną okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy. Ponadto powyższe nie wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy i nie wymaga zmiany wynagrodzenia należytego wykonania umowy.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 583 325.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 583 325.00 PLN