Services - 648485-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien

2022/S 225-648485

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciepła S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Juszczyk
Courriel: Pawel.Juszczyk@gkpge.pl
Téléphone: +48 691965637
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Remont kapitalny kotła OP430 nr 3 wraz z częściową wymianą elementów na kotle OP 380 K1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/UZI/00822/2022
II.1.2)Code CPV principal
50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Remont kapitalny kotła OP430 nr 3 wraz z częściową wymianą elementów na kotle OP 380 K1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 5 489 265.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Remont kapitalny kotła OP430 nr 3 wraz z częściową wymianą elementów na kotle OP 380 K1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50000000 Services de réparation et d'entretien
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1.

II.2.4)Description des prestations:

Remont kapitalny kotła OP430 nr 3 wraz z częściową wymianą elementów na kotle OP 380 K1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

Zamawiający w zakresie Części I Zamówienia zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań tj.: wymianę elementów ciśnieniowych kotła (zgodnie z art. 121 Ustawy PZP).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 137-393023
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Remont kapitalny kotła OP430 nr 3 wraz z częściową wymianą elementów na kotle OP 380 K1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP 8980015410
Adresse postale: ul. Łowiecka 24
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 5 489 265.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 PZP.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z art. 513 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 ustawy Pzp) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.3. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022