Fournitures - 648522-2022

22/11/2022    S225

Bulgarie-Sofia: Consommables médicaux

2022/S 225-648522

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po akusherstvo i ginekologiya - Maychin dom EAD
Numéro national d'identification: 000662769
Adresse postale: Zdrave No. 2
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1431
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Rositsa Ilieva Marinova-Filipova
Courriel: sbalag.maichindom@abv.bg
Téléphone: +359 29172499/+359 882421403
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://maichindom.com/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/2322
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП - лечебно заведение – търговско дружество, собственост на държавата
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на медицински консумативи

Numéro de référence: 00521-2022-0015
II.1.2)Code CPV principal
33140000 Consommables médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Предметът на настоящата обществена поръчка е за периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по седем обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Всеки от предлаганите медицински консумативи трябва да отговаря напълно на минималните характеристики, посочени в техническите спецификации, на нормативно установените изисквания и европейски стандарти за качество, включително на Закона за медицинските изделия и на въведените с него разпоредби на относимите Директиви на Европейския парламент и Съвета относно медицинските изделия и на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2 ал.1 т.3 от Закона за медицинските изделия. Медицинските изделия задължително да имат маркировка съгласно българското законодателство с наличие на съответната „СЕ“ маркировка в приложимите случаи

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 059 656.97 BGN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Общи медицински консумативи

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на общи медицински консумативи съгласно техническа спецификация — приложение № 1.1, по групи и номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани

минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество. Техническата спецификация включва 88 вида медицински консумативи, разпределени в девет групи.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Специфични медицински консумативи за Клиника по неонатология

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на специфични медицински консумативи за Клиника по неонатология, съгласно техническа спецификация Приложение № 1.2., по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани минимални технически характеристики, мерна единица и съответното количество. Техническата спецификация включва 43 вида медицински изделия.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Специфични медицински консумативи за Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на специфични медицински консумативи за Клиника по анестезиология и интензивно лечение съгласно техническа спецификация Приложение № 1.3., по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани минимални технически характеристики, мерна единица и съответното количество. Техническата спецификация включва 34 вида медицински изделия.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Специфични хирургични консумативи

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на специфични хирургични консумативи, съгласно техническа спецификация Приложение № 1.4., по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно

описани минимални технически характеристики, мерна единица и съответното количество. Техническата спецификация включва 56 вида хирургични консумативи.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Лабораторни консумативи

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи, съгласно техническа спецификация Приложение № 1.5., по групи и номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани минимални технически характеристики, мерна единица и съответното количество. Техническата спецификация включва 77 вида лабораторни консумативи, разпределени в две групи.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Превързочни материали и компреси

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на превързочни материали и компреси съгласно техническа спецификация — Приложение № 1.6., по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани минимални технически характеристики, мерна единица и съответното количество. Техническата спецификация включва 26 вида превързочни материали.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Специални лични предпазни средства за работа в рискова инфекциозна среда

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека/склад на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Периодично повтарящи се доставки на специални лични предпазни средства за работа в рискова инфекциозна среда, съгласно техническа спецификация Приложение № 1.7., по номенклатури, обозначени със собствен

пореден номер и с подробно описани минимални технически характеристики, мерна единица и съответното количество. Техническата спецификация включва 7 вида медицински изделия.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: качество / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Предвид епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, възложителят може да възложи

допълнителни доставки в размер до 20 на 100 от стойността на сключения договор.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 112-314874
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64677
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1, 2, 3, 6 и 7

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: АГАРТА-ЦМ ЕООД
Numéro national d'identification: 121096923
Adresse postale: ул. 40-ТА №.1
Ville: с. Долни Богров
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1855
Pays: Bulgarie
Courriel: agarta@agarta.bg
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 394 044.60 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64680
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1 и 4

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ИНФОМЕД ЕООД
Numéro national d'identification: 121155656
Adresse postale: бул. ВИТОША №.81 ет.4
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1463
Pays: Bulgarie
Courriel: office@infomed.bg
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 57 792.72 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64683
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позициии 1, 5 и 6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Numéro national d'identification: 103267194
Adresse postale: ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А" ет.12
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1756
Pays: Bulgarie
Courriel: office@sopharmatrading.bg
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 30 469.10 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64685
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1, 2 и 3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
Numéro national d'identification: 175016820
Adresse postale: бул. Христофор Колумб №64 бл. А2, офис 111
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1592
Pays: Bulgarie
Courriel: neda.yaneva@bbraun.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 79 866.02 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64687
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1 и 5

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ХИМТЕКС ООД
Numéro national d'identification: 836149057
Adresse postale: УЛ. "БУЗЛУДЖА" №.33
Ville: гр. Димитровград
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 6400
Pays: Bulgarie
Courriel: info@chimtex.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 60 990.24 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64691
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1 и 7

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ЮНИМЕДИКА ЕООД
Numéro national d'identification: 831844012
Adresse postale: ГЕО МИЛЕВ ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД бл.247 вх.А ет.9 ап.33
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1113
Pays: Bulgarie
Courriel: unimedicaltd@gmail.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 13 572.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64694
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1, 2, 3, 5 и 6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Numéro national d'identification: 831641528
Adresse postale: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1750
Pays: Bulgarie
Courriel: plasment@mte-bg.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 64 811.27 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64695
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 1, 2 и 7

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Numéro national d'identification: 130477290
Adresse postale: ул.ЦАР СИМЕОН бл.20 вх.1 ет.1 ап.3
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1309
Pays: Bulgarie
Courriel: info@helmed.bg
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 14 797.92 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64697
Lot nº: 1
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособена позиция 1: Общи медицински консумативи

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 16
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Маск енд Клоудинг ООД
Numéro national d'identification: 206256556
Adresse postale: "Драма" №.48
Ville: гр. Гоце Делчев
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 2900
Pays: Bulgarie
Courriel: masknc.ltd@gmail.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 328 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 6 240.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64698
Lot nº: 2
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособени позиции 2 и 4

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: РСР ЕООД
Numéro national d'identification: 121706547
Adresse postale: ул. ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ №.3 вх.1, партер ап.1
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1606
Pays: Bulgarie
Courriel: office@rsr-bg.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 148 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 235 828.44 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64700
Lot nº: 2
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособена позиция 2: Специфични медицински консумативи за Клиника по неонатология

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД
Numéro national d'identification: 010652246
Adresse postale: ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ №.1
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1113
Pays: Bulgarie
Courriel: office@interbusiness-bg.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 148 800.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 6 012.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64743
Lot nº: 4
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособена позиция 4: Специфични хирургични консумативи

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Уелкеър ЕООД
Numéro national d'identification: 203947490
Adresse postale: Лозенец ул. Якубица №.19 ет.втори надпартерен етаж ап.Офис А
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1164
Pays: Bulgarie
Courriel: info@wellcare.bg
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 306 000.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 82 098.18 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64744
Lot nº: 5
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособена позиция 5: Лабораторни консумативи

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ОПТИМ КО. ООД
Numéro national d'identification: 175055104
Adresse postale: АТАНАС ДАЛЧЕВ №.1 бл.16 вх.Б ет.4 ап.14
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1113
Pays: Bulgarie
Courriel: office@optim-co.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 62 400.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 3 129.60 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64745
Lot nº: 5
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособена позиция 5: Лабораторни консумативи

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: АКВАХИМ 2020 ЕООД
Numéro national d'identification: 205950275
Adresse postale: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №.83
Ville: гр. София
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1582
Pays: Bulgarie
Courriel: aquachim2020@aquachim2020.bg
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 62 400.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 7 604.88 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64746
Lot nº: 7
Intitulé:

Доставка на медицински консумативи, Договорът включва номенклатури от Обособена позиция 7: Специални лични предпазни средства за работа в рискова инфекциозна среда

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД
Numéro national d'identification: 122055819
Adresse postale: бул. РУСКИ 191
Ville: гр. Етрополе
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 2180
Pays: Bulgarie
Courriel: office@etropal.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 600.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 2 400.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

С влязло в сила решение № 0-49/14.09.2022г. номер в системата D17262937, публикувано в профила на купувача на 14.09.2022 г., процедурата е частично прекратена на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, поради липса на подадени оферти, по Обособена позиция № 1 Общи медицински консумативи за номенклатури № 40 Игли за амниоцентеза № 20G x 150mm Игли за амниоцентеза №20G x 150mm с допълнителни странични отвори, № 41 Игли за хорионна биопсия /CVS/ №18 G и № 43 Игли на Верес 18см. Обособена позиция № 2 Специфични медицински консумативи за Клиника по неонатология за номенклатури № 6 Венозен катетър за ЦВП педиатричен 24G 10см, един лумен по Селдингер, № 26 Неонатални колектори от ПВЦ, 100 мл., градуирани. Със залепващ отвор прозрачни, нетоксични, стерилни за еднократна употреба, Температура 25 - 40 С° и влажност 65-70% и № 31 Бързомерещи електронни термометри за измерване на телесна температура за бебета - водоустойчиви, с памет и звуков сигнал; Обособена позиция № 3 Специфични медицински консумативи за Клиника по анестезиология и интензивно лечение за номенклатура № 8 Високодебитна периферна канюла за венозната инфузия, със странични отвори и отвор на върха,осигуряваща дебит на венозната инфузия 90 ml/min или 5400 ml/h -18 G; Обособена позиция № 6 Превързочни материали и компреси за номенклатури № 8 Стерилна фиксираща превръзка за фиксиране на централен венозен път, транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща с вграден хлорхексидин глюконат гел (CHG) 2% позволяващ непрекъснато наблюдение на катетъра, с подсилена рамка от нетъкан текстил, с допълнителни осигурителни ленти и етикет, хипоалергична, размер 6 см х 8 см, гел подложка 3см х 4см и № 26 Хемостатична лента от оксидирана целулоза , с размери 7,5 см х 5 см.

С влязло в сила решение № РД-10-51/29.09.2022г. номер в системата D17649576, публикувано в профила на купувача на 29.09.2022 г., процедурата е частично прекратена на основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП , поради липса на втори класиран участник, по обособена позиция № 1 Общи медицински консумативи за номенклатура № 75 Хартия за фетален монитор без дупки, размер 150x100x150 мм, съвместима с фетален монитор Hewlett Packard или еквивалентно и по обособена позиция № 3 Специфични медицински консумативи за Клиника по анестезиология и интензивно лечение за номенклатура № 32 Кислородна маска с ластик за възрастни.

В договорите е предвидена възможност за продължаване на договора до 2(два) месеца, съгласно обявление за поръчка F237333. В общата стойност на договорите са включени и допълнителните доставки на медицински консумативи, съгласно предвидените подновяване и опции в обявлението за поръчка и в документацията за участие. Договорите са регистрирани в деловодната система на възложителя с номера както следва:

2500-Д-28 20.10.2022г. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

2500-Д-29 20.10.2022г. ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

2500-Д-30 20.10.2022г. РСР ЕООД

2500-Д-31 20.10.2022г. АГАРТА-ЦМ ЕООД

2500-Д-32 20.10.2022г. ИНФОМЕД ООД

2500-Д-33 20.10.2022г. ЮНИМЕДИКА ЕООД

2500-Д-34 20.10.2022г. ОПТИМ КО ООД

2500-Д-35 20.10.2022г. ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД

2500-Д-36 20.10.2022г. АКВАХИМ 2020 ЕООД

2500-Д-37 20.10.2022г. Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД

2500-Д-38 20.10.2022г. МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

2500-Д-39 20.10.2022г. ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД

2500-Д-40 20.10.2022г. МАСК ЕНД КЛОУДИНГ ООД

2500-Д-41 20.10.2022г. ХИМТЕКС ООД

2500-Д-42 20.10.2022г. УЕЛКЕЪР ЕООД

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022