Services - 648529-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Białystok: Services de santé

2022/S 225-648529

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Numéro national d'identification: 0000003421
Adresse postale: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Ville: Białystok
Code NUTS: PL841 Białostocki
Code postal: 15-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr Maciejewski
Courriel: kadry@sniadecja.pl
Téléphone: +48 857488528
Fax: +48 857488593
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sniadecja.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

II.1.2)Code CPV principal
85100000 Services de santé
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 840 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85141200 Services prestés par le personnel infirmier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Description des prestations:

2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d'un concours
Explication:

Przepisy dotyczące udzielania tego rodzaju zamówień nie nakładają na Udzielającego zamówienia obowiązku publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U: UE. Zgodnie z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania należy przekazać Urzędowi Wspólnot Europejskich, gdyż wartość przedmiotu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu rozstrzygnięcia postępowania.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Zaniewska
Ville: Białystok
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Prywatna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Żuk
Ville: Białystok
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PERŁA-MED Tomasz Perłowski
Ville: Białystok
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Adam Niemotko
Ville: Grabówka
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 210 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Adresse postale: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Ville: Białystok
Code postal: 15-950
Pays: Pologne
Adresse internet: www.sniadecja.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki odwoławcze

1. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku

w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienia zasad prowadzenia konkursu, może skorzystać ze środków odwoławczych. Środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie oraz na unieważnienie postępowania konkursowego.

2. W toku postępowania konkursowego do czasu jego zakończenia Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

• Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia

i udziela odpowiedzi na piśmie. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

• W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający Zamówieni powtarza zaskarżoną czynność.

• Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

3. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora zakładu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

• Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

• rozstrzygnięciu odwołania Oferent informowany jest niezwłocznie.

• W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Unieważnienie postępowania konkursowego

1. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku gdy:

• nie wpłynęła żadna oferta

• odrzucono wszystkie oferty

• wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2,

• kwota najkorzystniejszej oferty (ofert) przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

• nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie osób będących świadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czego nie można było wcześniej przewidzieć

2. Jeżeli w toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta na dany zakres niepodlegająca odrzuceniu, Komisja Konkursowa może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Adresse postale: ul. M.Skłodowskiej - Curie 26
Ville: Białystok
Code postal: 15-950
Pays: Pologne
Adresse internet: www.sniadecja.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022