Fournitures - 648590-2022

22/11/2022    S225

Roumanie-Craiova: Sirènes télécommandées

2022/S 225-648590

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Craiova
Numéro national d'identification: 4417214
Adresse postale: Strada: Târgului, nr. 26
Ville: Craiova
Code NUTS: RO411 Dolj
Code postal: 200632
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Teodora Dole
Courriel: achizitii@primariacraiova.ro
Téléphone: +40 251415907
Fax: +40 251411561
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariacraiova.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziţie sirene electronice de 1200W

Numéro de référence: 4417214-2022-I.11.2
II.1.2)Code CPV principal
38822000 Sirènes télécommandées
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Pentru dezvoltarea si completarea sistemului de instiintare-alarmare al Municipiului Craiova se achizitionează 2 sirene electronice de 1200W, conform caietului de sarcini nr. 69409/06.04.2022.

Achiziţia sirenelor electronice de 1200W este necesară pentru respectarea legislatiei in vigoare care impune dezvoltarea sistemelor de instiintare-alarmare în urma studiilor de audibilitate si fezabilitate care stabilesc, prin măsuratori exacte, numărul necesar de sirene, puterea lor si amplasarea corespunzatoare pentru o eficienţă mai bună privind înstiinţarea şi alarmarea oportună a populaţiei civile din municipiul Craiova în situaţii de protectie civila.

Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 98 600.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
51000000 Services d'installation (à l'exception des logiciels)
80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO411 Dolj
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Craiova

II.2.4)Description des prestations:

In cadrul obiectivului de investitii „Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova”, se achiziţionează cu montaj, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini nr. 69409/06.2022, 2 sirene electronice de 1200W cu interfeţe de comunicaţie prin circuit telefonic dedicate, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobile GSM şi canal radio dedicate VHF.

Operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate :

- instalarea sirenelor electronice în locaţiile stabilite de autoritatea contractantă;

- integrarea/conectarea sirenelor la infrastructura existentă;

- efectuarea tuturor configurărilor/setărilor necesare pentru a pune sirenele in funcţiune;

- teste funcţionale ale produsului in prezenta reprezentantilor achizitorului;

- instruirea la fata locului a personalului desemnat de autoritatea contractanta.

Modificarea contractului, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 174-489997
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 200353
Intitulé:

Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziţie sirene electronice de 1200W

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AXATEL SERVICE
Numéro national d'identification: RO 16853357
Adresse postale: Strada Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 41, Sector: 5
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 051761
Pays: Roumanie
Courriel: office@axatel.ro
Téléphone: +40 747010240
Adresse internet: www.protectiacivila.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 98 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 98 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 – Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii nr.36/1995 republicata in 2014).

2) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatiei de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor din cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completarile ulterioare si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise în afara termenului prevazut in anuntul de participare.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP - Sectiunea Intrebari, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

5) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr.101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Durata contractului de 65 zile precizată la sectiunea II, pct. II.2.7. include:

- Termenul de livrare: 30 de zile de la data semnarii contractului.

- Recepţia: se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant si autoritatea contractanta. Receptia calitativa si cantitativa se va realiza dupa livrarea, instalarea, punerea in functiune, prin probarea sirenelor electronice si verificarea conditiilor impuse prin Caietul de sarcini nr. 69513/06.04.2022.

- Plata : se va efectua dupa receptie, respectiv dupa punerea in functiune a intregului ansamblu al instalatiei, cu ordin de plată prin Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale, in original, si a tuturor documentelor justificative la Registratura Primariei Municipiului Craiova.

7) În situația în care specificațiile/cerinţele tehnice definite la nivelul anunțului de participare simplificat, caietul de sarcini sau oricărui alt document aferent unei documentații de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Primăria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresse postale: str. Târgului, Nr. 26
Ville: Craiova
Code postal: 200632
Pays: Roumanie
Fax: +40 251411561
Adresse internet: www.primariacraiova.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022