Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 648665-2022

22/11/2022    S225

България-Силистра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2022/S 225-648665

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА СИЛИСТРА
Национален регистрационен номер: 000565537
Пощенски адрес: ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ №.33
Град: гр.Силистра
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 7500
Държава: България
Лице за контакт: Женя Божидарова Димитрова
Електронна поща: zh.dimitrova@silistra.bg
Телефон: +359 86816224
Факс: +359 86823343
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.silistra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/25536

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Пресни, консервирани и замразени плодове, зеленчуци и подправки”

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Пресни, консервирани и замразени плодове, зеленчуци и подправки”

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки – хранителни продукти, осъществявани чрез покупка, като: пресни зеленчуци:домати,краставици, картофи,лук,зеле и др;пресни плодове-ябълки,портокали, мандарини,череши, грозде, банани и др., сухи и пресни подправки, конфитюр, туршия и др..

Пълното описание на хранителните продукти и техните количества, необходими на Възложителя са описани в Техническата спецификация.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.090-0006-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания – предоставяне на новите услуги“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“ - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 227-597369

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 19657
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставка на хранителни продукти по проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.090-0006-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“, разделена на обо

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
22/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД
Национален регистрационен номер: 201474640
Пощенски адрес: ул.ХАН ОМУРТАГ №.16 вх.А ет.1 ап.3
Град: гр. Силистра
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 7500
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 8 285.20 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/11/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15310000 Картофи, преработени и консервирани
15330000 Плодове и зеленчуци, преработени
15331100 Зеленчуци, пресни или замразени
15331000 Зеленчуци, преработени
15331400 Зеленчуци в консерва и/или в кутия
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

община Силистра, с. Айдемир

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки – хранителни продукти, осъществявани чрез покупка, като: пресни зеленчуци:домати,краставици, картофи,лук,зеле и др;пресни плодове-ябълки,портокали, мандарини,череши, грозде, банани и др., сухи и пресни подправки, конфитюр, туршия и др..

Пълното описание на хранителните продукти и техните количества, необходими на Възложителя са описани в Техническата спецификация.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 8 285.20 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД
Национален регистрационен номер: 201474640
Пощенски адрес: ул.ХАН ОМУРТАГ №.16 вх.А ет.1 ап.3
Град: гр. Силистра
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 7500
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Предвид рязко покачващите се цени на стоки и услуги, възниква обективна невъзможност на Изпълнителя да доставя хранителните продукти към съответните центрове на първоначално оферираните от него цени. Към датата на стартиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят е посочил като прогнозна стойност на поръчката, одобрения по проекта бюджет за тази дейност.

Изменението обхваща стойността на договора, като общата прогнозна стойност е завишена до рамките на предвидения максималния финансов ресурс с който Възложителя разполага за тази дейност.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

През последната година се наблюдава рязко покачване на цени на стоки и услуги, както в България, така и в световен мащаб. Причините за променящите се условия на пазара се дължат на покачване цените на едро на ел. енергията и газа, пандемията от COVID-19, войната в Украйна и други събития в световен мащаб, които предизвикаха рекордното покачване както на потребителските, така и на производствените цени. За страните по договора са налице непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са резултат от действие или бездействие на страните и не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, което прави невъзможно изпълнението при договорените условия. Базирайки се на темповете с които цените на стоките и услугите се покачват и високият ръст на инфлация, за изпълнителя възниква обективна невъзможност договорът да бъде изпълнен при условията, при които е подписан, а именно да доставя стоките на оферираните към датата на подаване на офертите цени.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 285.20 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 10 516.80 BGN