Fournitures - 648690-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Bydgoszcz: Chaises

2022/S 225-648690

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Numéro national d'identification: 5261038122
Adresse postale: Gdańska 163a
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 85-915
Pays: Pologne
Courriel: dzp.by@amw.com.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amw.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa krzeseł do budynku siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

Numéro de référence: DZP-OB.2610.280.2022
II.1.2)Code CPV principal
39112000 Chaises
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł do biura.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39112000-0 krzesła.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39112000 Chaises
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł do jednego budynku- siedziby OR w Bydgoszczy.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł do biura.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39112000-0 krzesła.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin realizacji zlecenia / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: termin udzielonej gwarancji / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Umowa będzie trwała 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. W tym czasie Zamawiający zleci Wykonawcy jednorazową realizację zamówienia. Termin realizacji zlecenia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 140-397381
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa krzeseł do budynku siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest podzielone na części, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 szt. krzeseł do jednego budynku- siedziby OR w Bydgoszczy. Zamawiający uznał, że rozdzielenie tego zamówienia na dodatkowe części groziłoby nienadającymi się do wyeliminowania problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne dostawy przez różnych wykonawców oraz powielaniem kosztów pośrednich, co wpłynęłoby na zwiększenie całości kosztów dostawy.

Podział zamówienia na części mógłby przyczynić się także do powstania nadmiernych trudności technicznych, a potrzeba skoordynowania dostaw różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi oraz samym charakterem przedmiotu zamówienia.

Brak podziału zamówienia na części nie narusza treści art. 16 ustawy, czyli nie zakłóca zasad konkurencyjności, poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom oraz równego traktowania wykonawców.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Za¬mawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga

do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Od¬woławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: UZP - Departament Odwołań
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022