Fournitures - 648699-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Poznań: Appareils de contrôle et d'essai

2022/S 225-648699

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Adresse postale: ul. Jana Pawła II 10
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-139
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.man.poznan.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Adresse postale: ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 85-796
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pbs.edu.pl/pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
Adresse postale: ul. Nawojki 11
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-950
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cyfronet.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Adresse postale: ul. Czartoryskich 8
Ville: Puławy
Code NUTS: PL815 Puławski
Code postal: 24-100
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.iung.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Białostocka
Adresse postale: ul. Wiejska 45a
Ville: Białystok
Code NUTS: PL841 Białostocki
Code postal: 15-351
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pb.edu.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK
Adresse postale: ul. Narutowicza 11/12
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 80-233
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://task.gda.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Koszalińska
Adresse postale: ul. Śniadeckich 2
Ville: Koszalin
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 75-453
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tu.koszalin.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Łódzka
Adresse postale: ul. Żeromskiego 116
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-924
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://p.lodz.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adresse postale: al. Piastów 17
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-310
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zut.edu.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Świętokrzyska
Adresse postale: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Ville: Kielce
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 25-314
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://tu.kielce.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe
Adresse postale: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-377
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wcss.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Warszawski
Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-927
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uw.edu.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Zielonogórski
Adresse postale: ul. Licealna 9
Ville: Zielona Góra
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 65-417
Pays: Pologne
Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Téléphone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uz.zgora.pl/index.php?pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Jednostka naukowo-badawcza
I.5)Activité principale
Autre activité: Działalność naukowo - badawcza

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

PN 41/08/2022 – inteligentne gniazdka elektryczne

Numéro de référence: PN 41/08/2022 – inteligentne gniazdka elektryczne
II.1.2)Code CPV principal
38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa urządzeń „Inteligentne gniazdka elektryczne”, w celu budowy Systemu inteligentnych usług kampusowych - Urządzenia w ramach usługi „Inteligentne gniazdka elektryczne” (dalej zwanych również asortymentem), w związku z realizacją projektu PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Smart Kampus jako Laboratorium Smart City. Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 1 – Analizatory z mikrokontrolerem

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
38550000 Compteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Polska

II.2.4)Description des prestations:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

2. Lokalizacje (miejsca dostarczenia) kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z przypisaniem do zamawiającego oraz do poszczególnych podmiotów odbierających zostały wskazane w Części IV SWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu oraz każdemu z podmiotów odbierających gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do poszczególnych podmiotów odbierających wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Poszczególne podmioty odbierające nie będą zobowiązane do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Wielkość pamięci RAM / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”, nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: 1) dla elementów z Załącznika nr 1 do SWZ, tab. cz. 1, lp. 1 PCSS – 30 dni od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania przez zamawiającego, 2) dla elementów z Załącznika nr 1 do SWZ tab.cz.1 lp. 2-13 90 dni od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania przez poszczególne podmioty odbierające wymienione w pkt. I.3.2. SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 2 – Analizatory parametrów sieci oraz przekładniki,

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
38550000 Compteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Polska

II.2.4)Description des prestations:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

2. Lokalizacje (miejsca dostarczenia) kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z przypisaniem do zamawiającego oraz do poszczególnych podmiotów odbierających zostały wskazane w Części IV SWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu oraz każdemu z podmiotów odbierających gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do poszczególnych podmiotów odbierających wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Poszczególne podmioty odbierające nie będą zobowiązane do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Długość cewek Rogowskiego / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji dla pozycji 2. (Analizator jakości energii) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zapotrzebowania dla PCSS od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”, nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: 1) dla elementów z Załącznika nr 1 do SWZ, tab. cz. 2, lp. 1 PCSS – nie dłuższy niż 30 dni od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania przez zamawiającego, 2) dla elementów z Załącznika nr 1 do SWZ tab.cz.2 lp. 2-13 60 dni od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania przez poszczególne podmioty odbierające wymienione w pkt. I.3.2. SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 4 – Gniazdka podtynkowe, przekaźniki dopuszkowe oraz gniazdka smart plug

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38550000 Compteurs
32423000 Nœuds de réseau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Polska

II.2.4)Description des prestations:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

2. Lokalizacje (miejsca dostarczenia) kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z przypisaniem do zamawiającego oraz do poszczególnych podmiotów odbierających zostały wskazane w Części IV SWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu oraz każdemu z podmiotów odbierających gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do poszczególnych podmiotów odbierających wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Poszczególne podmioty odbierające nie będą zobowiązane do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zapotrzebowania dla PCSS od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Maksymalny prąd obciążenia dla pozycji 4 (Inteligentne gniazdko (smart plug)) / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”, nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: 1) dla elementów z Załącznika nr 1 do SWZ, tab. cz. 4, lp. 1 PCSS – nie dłuższy niż 30 dni od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania przez zamawiającego, 2) dla elementów z Załącznika nr 1 do SWZ tab.cz.4 lp. 2-13 60 dni od daty e-mailowego wysłania danego zapotrzebowania przez poszczególne podmioty odbierające wymienione w pkt. I.3.2. SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 176-497655
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Część nr 1 – Analizatory z mikrokontrolerem

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Część nr 2 – Analizatory parametrów sieci oraz przekładniki,

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 4
Intitulé:

Część nr 4 – Gniazdka podtynkowe, przekaźniki dopuszkowe oraz gniazdka smart plug

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

2) podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 13 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

3) wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

4) Ponadto zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5) Wykaz podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń dotyczących udziału w postępowaniu i zasady ich składania określone są w pkt I.7. SWZ.

6)Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość żądania oświadczenia o którym mowa w pkt. I.7.1. SWZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

7) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt I.7.2. ppkt 1)-4) SWZ. Oświadczenie, o których mowa w pkt. I.7.2. ppkt 5) SWZ jest składane przez wykonawcę wraz z ofertą.

8) Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych, wymagania określono w pkt. I.8. SWZ .

9) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

10) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt I.18. SWZ.

11) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt. I.8.2. SWZ zdanie ostatnie.

12) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan

13) Sposób przygotowania i złożenia oferty został określony w pkt I.14. i w pkt I.15. SWZ.

14) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu ww. platformy zakupowej.

15) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywaniu oświadczeń i dokumentów została określona w pkt I.11. SWZ.

16) Informacje dotyczące art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE L 119 z 4.5.2016, str.1) zawarte są w SWZ.

17) Zamawiający, zgodnie z art.455 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy w Części III SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022