Fournitures - 648709-2022

22/11/2022    S225

Pologne-Lublin: Réactifs de laboratoire

2022/S 225-648709

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: Al. Racławickie 1
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ewa Jasińska
Courriel: ewajasinska1@umlub.pl
Téléphone: +48 814485277
Fax: +48 814485271
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umlub.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4)

Numéro de référence: UM-ZP-262-46/22
II.1.2)Code CPV principal
33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp,

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 78 202.93 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: A&A Biotechnology lub równoważne

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Alfachem lub równoważne

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Biolike lub równoważne

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: BioLim lub równoważne

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Biomaxima lub równoważne

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Biomedica lub równoważne

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Bionovo lub równoważne

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Biovigen lub równoważne

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Bor-Pol lub równoważne

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Eurx lub równoważne

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Genoplast lub równoważne

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Molgendia lub równoważne

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Miltenyi Biotech lub równoważne

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Perlan Technologies lub równoważne

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Profilab lub równoważne

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Randox lub równoważne

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki według katalogu: SELWA lub równoważne

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: VWR lub równoważne

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192500 Éprouvettes
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 4) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań (ofert częściowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: cena / Pondération: 60
Coût - Nom: termin realizacji reklamacji / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt ustawy Pzp – wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w Dz.U.UE nr 2022/S 057-148498 z dnia 22 marca 2022 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 22 marca 2022 r.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 174-489869
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: A&A Biotechnology lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: A&A Biotechnology Adam Burkiewicz, Ewelina Dajnowska –Burkiewicz spółka cywilna
Numéro national d'identification: 5840254403
Adresse postale: ul. Strzelca 40
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 80-299
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 338.00 PLN
Offre la plus basse: 1 338.00 PLN / Offre la plus élevée: 1 694.18 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Alfachem lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Alfachem Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 7822556313
Adresse postale: Ul. Unii Lubelskiej 3
Ville: Poznań
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 61-249
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 449.87 PLN
Offre la plus basse: 9 200.64 PLN / Offre la plus élevée: 9 200.64 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Biolike lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BioLike Jarosław Gaudyn
Numéro national d'identification: 6621755809
Adresse postale: Mikołaja Wierzynka 6b
Ville: Wieliczka
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 32-020
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 410.00 PLN
Offre la plus basse: 2 410.00 PLN / Offre la plus élevée: 3 490.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: BioLim lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BIONOVO Aneta Ludwig
Numéro national d'identification: 6911810758
Adresse postale: Nowodworska 7
Ville: Legnica
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345.00 PLN
Offre la plus basse: 1 358.50 PLN / Offre la plus élevée: 1 595.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Biomaxima lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BioMaxima S.A.
Numéro national d'identification: 9462360625
Adresse postale: Vetterów 5
Ville: Lublin
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 20-277
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 444.00 PLN
Offre la plus basse: 2 480.00 PLN / Offre la plus élevée: 2 480.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Biomedica lub równoważne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Bionovo lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BIONOVO Aneta Ludwig
Numéro national d'identification: 6911810758
Adresse postale: ul. Nowodworska 7,
Ville: Legnica
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 297.98 PLN
Offre la plus basse: 12 266.76 PLN / Offre la plus élevée: 15 432.84 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Biovigen lub równoważne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Bor-Pol lub równoważne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Eurx lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EURx Sp. z o.o
Numéro national d'identification: 9570705191
Adresse postale: ul. Przyrodników 3
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 80-297
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 020.00 PLN
Offre la plus basse: 2 020.00 PLN / Offre la plus élevée: 2 020.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11
Lot nº: 11
Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Genoplast lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GenoPlast Biotech S.A
Numéro national d'identification: 5922285953
Adresse postale: ul. Brzozowa 8
Ville: Rokocin, Starogard Gdański
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 83-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 425.59 PLN
Offre la plus basse: 4 616.75 PLN / Offre la plus élevée: 4 616.75 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Molgendia lub równoważne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 13
Lot nº: 13
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Miltenyi Biotech lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BioLike Jarosław Gaudyn
Numéro national d'identification: 6621755809
Adresse postale: ul. Mikołaja Wierzynka 6b ,
Ville: Wieliczka
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 32-020
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 410.00 PLN
Offre la plus basse: 1 485.00 PLN / Offre la plus élevée: 1 485.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 14
Lot nº: 14
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Perlan Technologies lub równoważne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 15
Lot nº: 15
Intitulé:

Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: Profilab lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PROFILAB s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli , Anna Wiącek-Żychlińska
Numéro national d'identification: 9510062128
Adresse postale: ul. Emaliowa 28
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-295
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 455.00 PLN
Offre la plus basse: 1 455.00 PLN / Offre la plus élevée: 2 170.75 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 16
Lot nº: 16
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: Randox lub równoważne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 17
Lot nº: 17
Intitulé:

Odczynniki według katalogu: SELWA lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Alfachem Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 7822556313
Adresse postale: . Unii Lubelskiej 3
Ville: Poznań
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 61-249
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 200.00 PLN
Offre la plus basse: 3 840.00 PLN / Offre la plus élevée: 3 840.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18
Lot nº: 18
Intitulé:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu: VWR lub równoważne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VWR International Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5832705185
Adresse postale: ul. Limbowa 5,
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 80-175
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 428.95 PLN
Offre la plus basse: 3 982.35 PLN / Offre la plus élevée: 3 982.35 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zadanie 6,8,9,12,16, unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp

Zadanie nr 14 unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp

W Wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowy na następujące wartości brutto dla poszczególnych zadań :

Zadanie 1 - UM-ZP-263-46/1/22 na kwotę : 1645,74 PLN brutto

zadanie 2 - UM-ZP-263-46/2/22 na kwotę 11 316,78 PLN brutto

Zadanie 3 - UM-ZP-263-46/3/22 na kwotę 2 964,30 PLN brutto

zadanie 4- UM-ZP-263-46/7/22 na kwotę 1 670,96 PLN brutto

Zadanie 5- UM-ZP-263-46/4/22 na kwotę 2711,40 PLN brutto

Zadanie 7- UM-ZP-263-46/7/22 na kwotę 14 880,33 PLN brutto

Zadanie 10 - UM-ZP-263-46/5/22 na kwotę 2 484,60 PLN brutto

Zadanie 11 - UM-ZP-263-46/8/22 na kwotę 5 189,79 PLN brutto

Zadanie 13 - UM-ZP-263-46/3/22 na kwotę 1 826,55 PLN brutto

Zadanie 15 - UM-ZP-263-46/9/22 na kwotę 1 754,40 PLN brutto

Zadanie 17 - UM-ZP-263-46/2/22 na kwotę 4 723,20 PLN brutto

Zadanie 18 - UM-ZP-263-46/6/22 na kwotę 4 898,30 PLN brutto

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022