Diensten - 648752-2021

20/12/2021    S246

België-Brussel: UCA 21/059 – Verlening van diensten inzake brandbestrijding en de preventie van arbeidsrisico's in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie

2021/S 246-648752

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 242-636652)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secretariaat-generaal van de Raad
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adres van het kopersprofiel: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UCA 21/059 – Verlening van diensten inzake brandbestrijding en de preventie van arbeidsrisico's in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie

Referentienummer: UCA 21/059
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75250000 Brandweer- en reddingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienstverlening met betrekking tot brandbestrijding en de preventie van arbeidsrisico's in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/12/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 242-636652

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 10/01/2022
Te lezen:
Datum: 17/01/2022
VII.2)Overige nadere inlichtingen: