A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 648971-2021

20/12/2021    S246

Magyarország-Budapest: Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek

2021/S 246-648971

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: 15795506242
Postai cím: Andrássy Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
E-mail: iroda@tivian.hu
Telefon: +36 12354205
Fax: +36 12354205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mma.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: művészetek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

5/2021 MCS-rek.

Hivatkozási szám: EKR001018642021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 1146 Budapest, Dózsa György út 37. (hrsz. 29732/10, 29732/11) alatti Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a homlokzati rekonstrukció I. ütemének kivitelezési munkái, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. (Műemléki törzsszám: 15765)

Részletesen a felhívás II.2.4) rovatában és a műszaki leírásban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 126 336 197.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
45454100 Helyreállítás
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Dózsa György út 37. (hrsz. 29732/10, 29732/11)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségi adatok:

Épületszintek száma: 3.

Nettó alapterület: 9 438 m2

pince: 3 158 m2

földszint: 3 304 m2

emelet: 130 m2

tetőtér: 2 846 m2

Homlokzat cca. 4 400 m2

Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításainak és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő̋ jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, tervezői művezetés biztosítása a tárgyi kivitelezési feladatok teljesítéséig.

Szállítandó tervek mennyisége: Az engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezéshez és a szakhatósági egyeztetésekhez szükséges példányszámban és formátumban kell előállítani, valamint Megrendelő̋ számára további 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.

Kivitelezési feladat:

A tervezéssel összefüggő kivitelezési feladatok, továbbá a homlokzati munkák I. ütemének elkészítése:

bontási munka

földkiemelés, földvisszatöltés

tartószerkezeti munka

szigetelési munka

ács- tetőfedő munka

bádogos munka

kő (oszlopok, pilaszterek, 228 fm kőlépcső, támfal, timpanon, padló) restaurátori munka

kerámia restaurátori munka

festő restaurátori munka

fém restaurátori munka

organizáció, ideiglenes melléklétesítmények

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentáció és a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Személyi állomány (M.3.a) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Személyi állomány (M.3.b) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. III.1.3) M.3.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként műemléki épület rekonstrukciója során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Projektterv kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon túl további feladatok (továbbiakban: opció́) megrendelésére/lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt az alábbiak szerint:

1. Homlokzati munkák (4 400 m2) II. ütem (kő, kerámia, tégla, festő, fém, fa restaurátori munkák)

2. Utólagos vízszigetelési munkák (injektálás: 730 fal km m2 vonalmenti, 655 fal m3 tömb, WTA-vakolat: 3 750 m2)

Az opciók lehívására Ajánlatkérő nem köteles, arra nem kötelezhető. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 180. napjáig jogosult nyilatkozni, hogy kiván-e élni az 1. és/vagy 2. opcionális munka megrendelésével/lehívásával. Az opciós feladatokat - ezen nyilatkozattal történő megrendelés eseten - legkésőbb a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni.

Az opciós feladatokat és azok megrendelésének/lehívásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7)

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 510 naptári nap.

Kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 360 naptári nap.

II.2.5.

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Adható pontszám alsó-felső határa: 0-100

Értékelési szempont, értékelési módszer, súlyszám:

1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF) az alábbi alszempontok szerint:

1.1. sz. alszempont: Alapmennyiség szerinti feladatok díja, súlyszám: 50

1.2. sz. alszempont: Opció 1. szerinti munkák (homlokzati munka II.) díja, súlyszám: 5

1.3. sz. alszempont: Opció 2. szerinti munkák (utólagos vízszigetelési munka) díja, súlyszám: 5

értékelési módszer (valamennyi árral kapcsolatos alszempont vonatkozásában): fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

2. sz. részszempont: Személyi állomány (M.3.a) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata, értékelési módszer: abszolút, súlyszám: 10

3. sz. részszempont: Személyi állomány (M.3.b) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata, értékelési módszer: abszolút, súlyszám: 10

4. sz. részszempont: III.1.3) M.3.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként műemléki épület rekonstrukciója során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db), értékelési módszer: arányosítás [Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához], súlyszám: 10

5. sz. részszempont: Projektterv kidolgozottsága az alábbi alszempontok szerint:

5.1. sz. alszempont: Térbeli organizáció kidolgozottsága, súlyszám: 5

5.2. sz. alszempont: Időütemezés kidolgozottsága, súlyszám: 5

értékelési módszer (valamennyi alszempont vonatkozásában): pontozás és arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 163-428032
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12764073242
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://www.laki.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 126 336 197.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

"É", "BÉ" kategóriájú tervezés; állványozási, homlokzat bontási és tartószerkezeti munkák, homlokzat építészeti munkáinak, távhőfogadó helyiség tartószerkezeti, építészeti kialakításának, kő-, kerámia-, festő-, fém-, farestaurátori munkák, organizáció

M ÉPÍTÉSZ IRODA Kft. 1012 Budapest, Attila út 123. 1.em. 3. "É" kategóriájú tervezési feladatok adószám: 12977488241; SZENES DESIGN STUDIO Bt. 1026 Budapest, Virág árok 6/B. "BÉ" kategórájú tervezési feladatok adószám: 28552455241

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt.

Székhelye: 1151 Budapest Mogyoród Útja 12-14.

adószám: 12764073242

Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF)

1.1. sz. alszempont: Alapmennyiség szerinti feladatok díja: 1 048 211 488

1.2. sz. alszempont: Opció 1. szerinti munkák (homlokzati munka II.) díja: 749 072 484

1.3. sz. alszempont: Opció 2. szerinti munkák (utólagos vízszigetelési munka) díja: 329 052 225

2. Személyi állomány (M.3.a) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata: igen

3. Személyi állomány (M.3.b) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata: igen

4. III.1.3) M.3.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként műemléki épület rekonstrukciója során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db): 5

5. Projektterv kidolgozottsága: igen

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2021